Vòng quay khoản phải trả là gì? Công thức tính và ý nghĩa

Bài phân tích dưới giúp các bạn hiểu rõ vòng quay khoản phải trả và sử dụng chỉ số này một cách chính xác là rất quan trọng để giúp các doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả, quản lý được nợ và dòng tiền. Đồng thời, đây cũng là một trong những thông tin hữu ích để các nhà đầu tư đánh giá và quyết định đầu tư vào doanh nghiệp.

Khái niệm vòng quay khoản phải trả là gì?

Vòng quay khoản phải trả là một chỉ số tài chính đo lường khả năng chiếm dụng vốn của một doanh nghiệp đối với các nhà cung cấp hoặc chủ nợ. Đây là một chỉ số thanh toán công nợ, còn được gọi là chỉ số vòng quay khoản phải chi trả hoặc chỉ số vòng quay khoản phải trả.

Chuyên gia kế toán tính hệ số vòng quay khoản phải trả bằng cách đo số lần trung bình mà một công ty thanh toán số dư tài khoản phải trả (AP) trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số vòng quay khoản phải trả là một chỉ số quan trọng về tính thanh khoản và giúp đánh giá cách doanh nghiệp quản lý dòng tiền.

Vòng quay khoản phải trả là gì? Công thức tính và ý nghĩa

Công thức tính vòng quay khoản phải trả

Vòng quay khoản phải trả = (Giá vốn hàng bán + hàng tồn kho cuối kỳ – hàng tồn kho đầu kỳ) / [(phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả trong báo cáo năm nay) ÷ 2] 

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả thường được tính bằng cách đo số ngày trung bình mà một khoản tiền đến hạn của một chủ nợ chưa được thanh toán. Tỷ lệ vòng quay các khoản phải trả có thể được tính bằng cách chia số ngày trung bình đó cho 365. Công thức này có thể được sử dụng để chuyển đổi doanh thu phải trả AP thành số ngày.

Hệ số vòng quay khoản phải trả theo ngày = 365 ÷ Vòng quay khoản phải trả.

Ví dụ về tính vòng quay khoản phải trả

Ví dụ 1

Giả sử công ty B có tổng số tiền mua hàng theo tín dụng là $80,000 và lợi nhuận đạt được trong năm là $7,000. Khoản phải trả vào đầu năm là $8,000 và vào cuối năm là $10,000.

Để tính toán vòng quay khoản phải trả của công ty B, ta áp dụng công thức:

Vòng quay khoản phải trả của B = ($80,000 – $7,000) / [($8,000 + $10,000)/2] = 4.21

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả của công ty B là 4.21, có nghĩa là các khoản phải trả của công ty này quay vòng hơn 4 lần trong năm. Chỉ số này có thể được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán nợ đối với các nhà cung cấp và khả năng quản lý dòng tiền của công ty.

Ví dụ 2

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của công ty B:

  • Tổng doanh thu: 500 triệu đồng (1)
  • Tổng chi phí sản xuất: 200 triệu đồng (2)
  • Các khoản phải thu khách hàng cuối kỳ: 40 triệu đồng (3)
  • Các khoản phải thu khách hàng đầu kỳ: 35 triệu đồng (4)
  • Các khoản phải trả cho người bán hàng ngắn hạn đầu kỳ: 18 triệu đồng (5)
  • Các khoản phải trả cho người bán hàng ngắn hạn cuối kỳ: 23 triệu đồng (6)

Ta có:

Tổng lượng hàng bán ra trong năm = (1) – (2) = 500.000.000 – 200.000.000 = 300.000.000 đồng (7)

Các khoản phải thu bình quân: (3 + 4)/2 = (40.000.000 + 35.000.000)/2 = 37.500.000 đồng (8)

Vòng quay các khoản phải thu: (7)/(8) = 300.000.000/37.500.000 = 8 (lần)

Thời gian doanh nghiệp B phải đợi khách hàng trả tiền trung bình quân trong: 365/8 46 ngày.

Ví dụ về tính vòng quay khoản phải trả

Ý nghĩa vòng quay khoản phải trả

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của một doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư trong một thời gian nhất định. Chỉ số này cho biết một công ty có thể chi trả các khoản phải trả của mình bao nhiêu lần trong một kỳ.

Tuy nhiên, công ty cũng cần tạo ra đủ doanh số để thanh toán các khoản nợ nhanh chóng, nhưng không quá nhanh để tránh bỏ lỡ cơ hội. Các khoản phải trả được xác định là các khoản nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán tài chính trong năm. Việc sử dụng chỉ số này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Sử dụng vòng quay khoản phải trả cần lưu ý những gì?

Có một chỉ số quan trọng trong tài chính gọi là hệ số vòng quay khoản phải trả, nó cho biết khả năng của một doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn trong một khoảng thời gian nhất định.

  • Nếu hệ số vòng quay khoản phải trả giảm, điều đó có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các nhà cung cấp. Tuy nhiên, hệ số có thể giảm do các điều khoản thanh toán đang được thương lượng với các nhà cung cấp.
  • Nếu hệ số vòng quay khoản phải trả tăng lên, điều đó có thể cho thấy rằng doanh nghiệp có nhiều tiền mặt hơn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách kịp thời. Tuy nhiên, việc tăng quá nhiều hệ số này cũng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

Các nhà đầu tư nên chú ý đến hệ số vòng quay khoản phải trả khi đánh giá tiềm năng đầu tư của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ số này không nên được đánh giá theo mệnh giá, mà nên được xem xét trong ngữ cảnh của ngành và doanh nghiệp đó. Chỉ số này có thể giúp định hướng đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

Sử dụng vòng quay khoản phải trả cần lưu ý những gì?

Tổng kết

Chỉ số vòng quay khoản phải trả được sử dụng để đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty đối với nhà cung cấp. Nếu sự chênh lệch này lớn hơn so với các công ty khác trong cùng ngành, điều đó chứng tỏ rằng công ty không ưu tiên cho tương lai hoạt động của mình. Điều quan trọng là chỉ số không nên được đánh giá dựa trên mệnh giá của công ty, mà dựa trên tiềm năng giá trị của công ty.

traderthongminh.com – Đây là nơi chúng tôi cập nhật và đánh giá các sàn giao dịch hiện nay có an toàn không, cùng với các kiến thức tổng hợp về tài chính và đầu tư

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

COPYRIGHT © 2023 TRADERTHONGMINH.COM – ALL RIGHTS RESERVED