vốn điều lệ

Vốn đã góp (Paid-Up Capital) là gì? So sánh vốn đã góp và Vốn điều lệ

Nhiều người hiện nay vẫn chưa biết rõ Vốn đã góp (Paid-up Capital) là gì và sẽ thường nhầm lẫn thuật ngữ này với Authorized Captital (vốn điều lệ). Thực tế Paid-up Capital được hiểu là một khái niệm khá quan trọng trong lĩnh vực kinh tế – tài chính và cần được phân biệt rõ với các khái niệm khác có liên quan…