hội chứng Fomo

Cách vượt qua Fomo khi đầu tư chứng khoán, Forex, Coin,…

Fomo xuất phát từ cảm giác các nhà giao dịch khác thành công hơn và nó có thể gây ra những kỳ vọng quá cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, quá tự tin hoặc quá tự ti và không sẵn sàng chờ đợi. Cảm xúc thường là một động lực chính đằng sau Fomo. Nếu không được kiểm soát, chúng có thể khiến các nhà giao dịch bỏ bê các kế hoạch giao dịch và vượt quá mức rủi ro có thể chấp nhận…