Giao dịch bảo lãnh

Chứng thư bảo lãnh là gì? Quy trình xin chứng thư bảo lãnh

Chứng thư bảo lãnh là một loại văn bản vô cùng quan trọng trong hợp đồng bảo lãnh giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh nhằm đảm bên bảo lãnh phải thanh toán khoản nợ nếu như bên nhận bảo lãnh không có khả năng thanh toán đúng hạn theo đúng như quy định trong hợp đồng bảo lãnh…