Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Ngọc Dương
Khách
Ngọc Dương
9:32 sáng ・ 09/02/2024

Lệnh isolate vì sợ âm phí của sàn nên nó thanh lý trước
Đánh isolate nên căng lắm x3 x5 thôi
Mới chơi hay chơi lâu thì cũng nên sài cross rồi thêm stl.