Phản Hồi về: Lệnh này của mình bị bị thanh lý bắt buộc đóng 2.5133 nhưng biểu đồ nến thấp nhấ…

Neo Tiến Phạm Hoppy
Khách
Neo Tiến Phạm Hoppy
10:03 sáng ・ 09/02/2024

mexc nó cắn lệnh sàn này cắn mạnh lắm