Phản Hồi về: Mình bị thàng Này Trưởng Phòng Cường nó lừa mất 50$. H vào tk mt5 mất tiền luôn,…

Galvin LiteFinance
Khách
Galvin LiteFinance
5:51 chiều ・ 30/01/2024

Sàn này scam chúa, ở SG một mớ chi nhánh