Phản Hồi về: Thông thường trước những lệnh thua đậm hoặc nặng hơn thanh lý, thường có vài lện…

Duong Chu
Khách
Duong Chu
7:00 chiều ・ 27/01/2024

Thua rồi!