Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Traderthongminh.com – Để có thể giao dịch được ở trên thị trường chứng khoán một cách hiệu quả nhất, thì hầu hết các nhà đầu tư không chỉ cần phải nắm vững được hết các phương pháp về phân tích kỹ thuật, mà còn phải hiểu rõ được hết các thuật ngữ sử dụng trong giao dịch chứng khoán.

Vậy Khớp lệnh là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán là việc người bán và người mua đã thực hiện xong thỏa thuận trên bảng giao dịch điện tử. Lệnh của nhà đầu tư sẽ được ghép với nhau để giao dịch dựa trên mức giá phù hợp, tuân thủ theo các nguyên tắc của thị trường về ưu tiên khớp lệnh.

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Tham khảo thêm:

Nguyên tắc khớp lệnh

Nguyên tắc khớp lệnh là cơ sở cho việc thực hiện phương thức khớp lệnh ở các Sở giao dịch chứng khoán. Các nguyên tắc khớp lệnh chủ yếu bao gồm ưu tiên về giá, ưu tiên về thời gian, ưu tiên khách hàng và ưu tiên khối lượng.

Phần lớn các giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Việc thực hiện phương thức khớp lệnh ở các Sở giao dịch chứng khoán thường được thực hiện theo các nguyên tắc chủ yếu sau:

(1) Nguyên tắc ưu tiên về giá: Lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Điều đó có nghĩa là:

 • Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

(2) Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

(3) Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá và có cùng thời gian nhập lệnh thì lệnh của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch có tính chất tự doanh của công ty chứng khoán.

(4) Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Nếu các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc đều là lệnh tự doanh có cùng mức giá và cùng thời gian thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Các loại khớp lệnh chứng khoán

Có nhiều loại khớp lệnh trong thị trường chứng khoán, bao gồm:

 • Khớp lệnh định kỳ
 • Khớp lệnh liên tục
 • Lệnh giới hạn (LO)
 • Đặt lệnh ATO
 • Lệnh ATC
 • Lệnh thị trường (MP)

Khớp lệnh định kỳ

Định nghĩa

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khớp các lệnh mua, lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất.

Thực hiện Lệnh Định kỳ thường được các sàn giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở và đóng cửa, bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh ATO / ATC.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ

Trong sổ lệnh đối với 1 mã cổ phiếu của phiên khớp lệnh định kỳ có thông tin như sau:

 • Có 8 nhà đầu tư A, B, C, D, E, F, G, H đặt lệnh mua/ bán giới hạn theo khối lượng và giá (có thông tin tại hình ảnh)
 • 2 NĐT đặt lệnh ATO: J đặt bán khối lượng 3000cp và I đặt mua khối lượng 2000cp
 • Trong đó nhà đầu tư F đặt bán vào lúc 8h15, nhà đầu tư G bán 4000cp lúc 8h20
 •  Giá tham chiếu của cổ phiếu đó ngày hôm nay là 100.000đ/cp => Theo nguyên tắc ưu tiên cho người đặt mua giá cao và ưu tiên cho người chào bán giá thấp sẽ có cột cộng dồn khối lượng

Trong cột mua sẽ có 2000 cp của I và cột bán sẽ có 3000 cp của J ưu tiên cộng vào trước tiên.

Theo nguyên tắc khớp lệnh:

 • Ưu tiên lệnh ATO trước thì nhà đầu từ I và J được ưu tiên thực hiện trước
 • Theo ưu tiên về giá: Thì nhà đầu tư A,B,C được ưu tiên thực hiện lệnh mua bởi họ đặt ở mức giá cao còn H, F,G được ưu tiên bán trước vì đặt bán ở giá mức thấp nhất.
 • Theo ưu tiên về thời gian thì chọn nhà đầu tư F bởi đặt trước NĐT G 5p.

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Khớp lệnh liên tục

Định nghĩa

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện dựa trên việc so khớp lện mua và lệnh bán tại thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống. Là phương thức gia dịch ngay lập tức nghĩa là giá cả được xác định liên tục, không phải đưa lệnh vào sau đó chờ đến một thời điểm nhất định nào đó hệ thống giao dịch mới khớp lệnh.

Ví dụ về khớp lệnh liên tục

Khối lượng mua Giá mua Khối lượng bán Giá bán
1000 (A) 80 78 2000 (C)
1000 (B) 81
 • Nếu lệnh C được nhập vào trước sau đó đến lệnh B và lệnh A thì chỉ có 1 mức giá khớp 78.000đ với khối lượng khớp 2.000 cổ phiếu.
 • Nếu trình tự các lệnh nhập vào hệ thống là A, B, C thì giá khớp sẽ là 80.000đ cho lệnh A, C và 81.000đ cho lệnh B, C với khối lượng khớp 1.000 cổ phiếu tại mỗi mức giá.
 • Nếu trình tự các lệnh nhập vào hệ thống là A, C, B thì giá khớp sẽ là 80.000đ cho lệnh A, C và 78.000đ cho lệnh B, C với khối lượng là 1.000 cổ phiếu tại mỗi mức giá.
 • Nếu trình tự các lệnh nhập vào hệ thống là B, C, A thì giá khớp sẽ là 81.000đ cho lệnh B, C và 78.000đ cho lệnh A, C với khối lượng là 1.000 cổ phiếu tại mỗi mức giá.

Lệnh giới hạn (LO)

LO (Lệnh giới hạn) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh LO sẽ có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập trên hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch đó hoặc cho đến khi lệnh bị hủy.

Lệnh LO được áp dụng cho các cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn là HNX, UPCOMHOSE và cũng có thể sử dụng trong các phiên giao dịch khác. Hiệu lực của lệnh LO được tính từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi lệnh bị hủy (hoặc khi hết thời hạn giao dịch).

Đặt lệnh ATO

Lệnh ATO (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ (hiện tại thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa là 8h30-9h) xác định giá mở cửa. Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

Nhà đầu tư lưu ý, khi đặt lệnh ATO trên các phiếu lệnh tại công ty chứng khoán, không cần ghi giá cụ thể mà ghi ATO.

Lệnh ATC

Lệnh ATC (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa (10h15-10h30). Lệnh ATC sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

Lệnh thị trường (MP)

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua bán chứng khoán theo giá tốt nhất trên thị trường. Điều này có nghĩa là lệnh mua chứng khoán ở mức giá thấp nhất, hoặc bán ra với giá cao nhất trên thị trường.

Lệnh MP có thể khớp lệnh gộp nhiều bước giá với nhau. Nếu như sau khi khớp lệnh tại mức giá tốt nhất vẫn còn khối lượng chưa khớp hết thì lệnh sẽ tiếp tục khớp lên mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khớp hết khối lượng đặt của bạn. Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần thì lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc chuyển thành lệnh giới hạn tại giá sàn.

Lệnh thị trường sẽ được tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Cách khớp lệnh chứng khoán

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Trong mỗi phiên giao dịch, giá giao dịch của từng loại chứng khoán được hình thành sau khi khớp lệnh được nhập vào hệ thống theo thứ tự nguyên tắc ưu tiên sau:

 •  Ưu tiên giá: Lệnh MUA với giá cao hơn sẽ được thực hiện trước. Lệnh BÁN với giá THẤP hơn sẽ được thực hiện trước.
 •  Ưu tiên về thời gian: Trường hợp lệnh mua và lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh được nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện.
 •  Ưu tiên khối lượng: Nếu cả giá và thời gian đều như nhau, đơn hàng có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Giá giao dịch được xác định theo các nguyên tắc sau:

 • Là giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất có thể được thực hiện.
 • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn khối lượng giao dịch lớn nhất, hãy chọn giá gần với giá tham chiếu.
 • Nếu vẫn còn nhiều giá thỏa mãn hai quy tắc trên thì giá cao nhất sẽ được chọn.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức liên quan đến khớp lệnh. Hy vọng các nhà đầu tư có thể hiểu rõ khớp lệnh trong chứng khoán là gì và các cách khớp lệnh được thực hiện. Từ đó có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp hơn đối với xu hướng thay đổi của thị trường.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Traderthongmih.com – Khi theo dõi được những tin tức về thị trường chứng khoán trên các sàn giao dịch lớn như sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư có thể sẽ dễ dàng đọc những thông báo về ngày hội cổ đông kèm theo đó là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng. Đây là hai mốc thời gian mà nhà đầu tư cần lưu ý. Lý do có hai ngày này là vì cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường nên tổ chức phát hành phải xác định những cổ đông hiện hữu, hay khái niệm thường được nhắc đến là chốt danh sách cổ đông cho mục đích hưởng quyền.

Vậy ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Trong những lần chia tách cổ phiếu, các nhà đầu tư cần hiểu rõ và mục đích của ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thành toán khi nhà đầu tư muốn có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán được hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Tham khảo thêm:

Các quyền đó gồm các quyền cơ bản như sau:

 • Quyền nhận cổ tức
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 • Quyền tham dự đại hội cổ đồng, …

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày người mua sẽ không nhận được các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua các cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…) Mục đích của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

Vai trò ngày giao dịch không hưởng quyền ra sao?

Quy định tổ chức ngày giao dịch không hưởng quyền có 2 tác dụng lớn:

Đầu tiên, ngày giao dịch không hưởng quyền là “ngày làm việc liền trước” ngày đăng ký cuối cùng. Ở đây mình nhấn mạnh ngày làm việc vì trong trường hợp bạn không nắm rõ lịch ngày làm việc, lễ tết trong năm thì rất có thể sẽ bị nhầm lẫn đáng tiếc khi giao dịch. Mặt khác, nếu ngày đăng ký cuối cùng vào thứ 2 tuần sau thì ngày giao dịch không hưởng quyền phải là thứ 6 tuần này do thứ 7 chủ nhật không được tính là ngày làm việc.

Rõ ràng việc quy định Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc bạn phải căn ngày nghỉ lễ để tính lùi lại so với ngày đăng ký cuối cùng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Thứ 2, khi thực hiện các quyền mà cổ đông được nhận như: quyền cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua khi công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, hoặc đôi khi có thể là nhiều quyền một lúc. Vấn đề ở đây là khi thực hiện các quyền này thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống bởi thao tác điều chỉnh kỹ thuật từ Sở Giao dịch.

Cổ phiếu bị giảm giá có thể là do trừ giá, chia giá hoặc bởi tác động của nhiều quyền 1 lúc. Và sự điều chỉnh giảm này thường xuất hiện trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ về ngày giao dịch không hưởng quyền

Trong trường hợp này, nếu ngày 8/11 là ngày đăng ký cuối cùng thì ngày 7/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, bởi:

 • Bạn mua chứng khoán ngày 6/11, thì ngày chứng khoán về là ngày 8/11. Tức là khi chốt quyền, bạn sẽ có tên trong danh sách cổ đông.
 • Nếu bạn mua chứng khoán ngày 7/11 thì chứng khoán về tài khoản ngày 9/11, sau ngày đăng ký cuối cùng và không được hưởng quyền.

Việc xác định hai trường hợp này là điều quan trọng bởi liên quan đến chiến lược giao dịch.

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng (hay ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức) là ngày mà một người phải có tên trong hồ sơ của công ty với tư cách là cổ đông để nhận cổ tức. Khi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức được thiết lập, ngày giao dịch không hưởng quyền cũng được thiết lập theo các quy tắc của sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được giao dịch.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc liền sau Ngày giao dịch không hưởng quyền. Theo quy định, thời hạn thanh toán là T+2 đối với các giao dịch bình thường. Tức là sau 02 ngày làm việc, thì chứng khoán hoặc tiền sẽ về tài khoản của nhà đầu tư.

Các cổ đông sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đăng ký và bảo đảm trong danh sách nhận cổ tức vào ngày đã định. Các nhà đầu tư có thể hiểu là tại thời điểm từ trước đến ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức, cổ đông nào đang sở hữu (không bán chuyển nhượng đi) thì sẽ được hưởng cổ tức.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là gì?

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông. Thông báo này bao gồm các thông tin về quy mô cổ tức, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức cũng là ngày cuối cùng mà người nắm giữ quyền chọn phải cho biết liệu họ có thực hiện quyền chọn hay không. Đây còn được gọi là “ngày hết hạn”.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày ít quan trọng so với các ngày nhận cổ tức, bao gồm ngày không hưởng cổ tức, ngày thanh toán và ngày lập hồ sơ. Ngày này chỉ truyền đạt thông tin về thời hạn nhận cổ tức và không bất kỳ tác động mua bán nào sẽ diễn ra.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về ngày giao dịch không hưởng quyền và những vai trò quan trọng của ngày này đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết, các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đúng đắn ngày giao dịch để thu được nhiều nguồn lợi nhuận cao.

Điều kiện để giao dịch mua và bán cổ phiếu quỹ

Traderthongminh.com – Cổ phiếu quỹ – Đây chính là các loại cổ phiếu đang được chính công ty phát hành mua lại và nắm giữ như các nhà đầu tư khác.

Vậy điều kiện để mua và bán cổ phiếu quỹ là gì? Cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Điều kiện để mua và bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện để giao dịch mua và bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ

Để có thể mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp muốn mua cần phải đảm bảo một số điều kiện sau:

 • Một doanh nghiệp muốn mua lại cổ phiếu quỹ thì cần có đầy đủ nguồn vốn. Việc xác định nguồn vốn sẽ được căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất của công ty đó, được kiểm toán theo quy định.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.
 • Nếu công ty phát hành dùng lợi nhuận sau thuế để mua cổ phiếu thì sẽ bị giới hạn về nguồn vốn thực hiện. Trong đó, nguồn vốn được sử dụng sẽ không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối thông qua báo cáo tài chính hợp lệ.
 • Nếu nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính thấp hơn lợi nhuận sau thuế đã được phân phối trên báo cáo tài chính, thì công ty phát hành chỉ được dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phát hành. Trước khi sử dụng nguồn lợi nhuận này, công ty cần chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện để bán cổ phiếu quỹ

Một doanh nghiệp muốn bán ra thị trường cổ phiếu quỹ thì cần phải lưu ý các điều kiện sau:

 • Trước hết, chúng ta cần lưu ý tới thời gian phát hành cổ phiếu quỹ. Theo quy định của pháp luật, các công ty cổ phiếu chỉ được phép bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày mua gần nhất.
 • Trong trường hợp cổ phiếu quỹ này được bán làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên công ty thì có thể bán sớm hơn thời hạn kể trên. Các công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của mình để sữa chữa lỗi giao dịch cũng có thể bán trước thời hạn 6 tháng.
 • Việc bán cổ phiếu quỹ phải được quyết định bởi hội đồng quản trị. Việc quyết định phải thông qua phương án bán cổ phiếu cụ thể, có thời gian thực hiện rõ ràng và có nguyên tắc xác định giá cụ thể. Trước khi bán cổ phiếu quỹ, công ty cần có một công ty chứng khoán được chỉ định trước để thực hiện các giao dịch.

Cách thức giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ

Các công ty sẽ phải thực hiện niêm yết cổ phiếu quỹ của mình trên sở giao dịch chứng khoán khi thực hiện mua/bán cổ phiếu theo quy định. Nếu công ty đại chúng có cổ phiếu nhưng chưa thực hiện niêm yết giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thì sẽ phải thông qua một bên trung gian thứ 3 khi mua lại cổ phiếu của mình. Công ty trung gian này sẽ là một công ty chứng khoán được chỉ định.

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Trong quá trình mua bán, cổ phiếu sẽ được tính theo nguyên tắc như sau:

 • Giá đặt mua sẽ nhỏ hơn hoặc bằng: giá theo chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ giao động của giá cổ phiếu).
 • Giá đặt mua sẽ lớn hơn hoặc bằng: giá theo chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ giao động của giá cổ phiếu).

Các công ty sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu theo ngày bằng phương thức khớp lệnh. Lệnh giao dịch sẽ phải đạt tối tối thiểu 3% và tối đa 10% tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch đã được đăng ký.

Nhược điểm của cổ phiếu quỹ

Mặc dù cổ phiếu quỹ có nhiều lợi ích đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên trước khi quyết định đầu tư vào loại cổ phiếu này, các doanh nghiệp cần phải chú ý một số nhược điểm của cổ phiếu quỹ, bao gồm:

 • Cổ phiếu quỹ có thể bị lạm dụng, làm mất an toàn tài chính ảnh hưởng đến các chủ nợ hoặc có thể ban lãnh đạo mua cổ phiếu quỹ từ 1 số cá nhân nhất định gây hại cho cổ đông
 • Khi mua cổ phiếu quỹ sẽ dẫn đến giảm nguồn tiền mặt dành cho hoạt động kinh doanh khác của công ty
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ và giá cổ phiếu có thể tiếp tục giảm.
 • Việc công ty mua cổ phiếu quỹ có thể khiến các nhà đầu tư cho rằng khả năng tăng trưởng trở lại của doanh nghiệp bị giảm đi, làm giảm sút niềm tin của các nhà đầu tư.
Điều kiện để giao dịch mua và bán cổ phiếu quỹ
Midsection of businessman calculating invoice with piggybank and coins at office desk

Tham khảo thêm:

Do đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý một số điểm sau khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ:

 • Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ khiến nguồn vốn lưu động/ tiền mặt trong công ty giảm. Vì thế, chủ doanh nghiệp cần có quyết định, tính toán kỹ lưỡng. Đồng thời, doanh nghiệp cần có phương án dự phòng cần thiết cho những trường hợp có thể xảy ra.
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ cần cân nhắc đến quyền, lợi ích của tất cả các công đông. Tránh việc mất cân bằng lợi ích, người mua giá quá đắt, người mua giá quá rẻ.
 • Cổ phiếu quỹ có thể phát hành trên thị trường bất cứ thời điểm nào, sau khi đã đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì thế, doanh nghiệp cần có phương án phát hành cụ thể để kịp thời đưa ra thị trường vào thời điểm thích hợp nhất.
 • Cổ phiếu quỹ có thể được hủy bỏ để giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc hủy bỏ phải được sự đồng thuận của đại hội đồng cổ đông.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản để giải thích cho các bạn về cổ phiếu quỹ và các lợi ích, cách thức giao dịch của loại cổ phiếu này trên thị trường.

Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Traderthongminh.com – Cổ phiếu quỹ được xem là một thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến hiện nay trong giao dịch và mua bán cổ phiếu. Tùy theo mức độ tình hình thực tế của thị trường mà các công ty sẽ phát hành loại cổ phiếu này.

Vậy cổ phiếu quỹ là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Cổ phiếu quỹ là gì?

Hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu quỹ là một loại cổ phiếu, được phát hành bởi công ty cổ phần đại chúng. Sau khi được phát hành, cổ phiếu sẽ được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn của mình. Cổ phiếu quỹ là một loại cổ phiếu do các doanh nghiệp phát hành. Người đầu tư, nắm giữ cổ phiếu hay còn gọi là cổ đông cũng chính là chủ của công ty đó. Vì thế, cổ phiếu quỹ còn được biết tới như một loại cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông trong công ty. Mỗi nhà đầu tư sẽ nắm giữ một mức % cổ phiếu khác nhau.

Cổ phiếu quỹ là gì?.Tham khảo thêm:

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty, nhưng bản thân cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông phải là chủ công ty đó. Do đó cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, tương ứng với mức % NĐT mình nắm giữ. Vậy nên, các đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ bao gồm:

 • Đây là loại cổ phiếu không được trả cổ tức bằng tiền, không được thưởng/trả bằng cổ phiếu, …
 • Người nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết với các hoạt động của công ty.
 • Người nắm giữ không được thu mua các loại cổ phiếu mới hay mua cổ phiếu ưu đãi.
 • Người nắm giữ cổ phiếu không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (EPS), đồng thời không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty.
 • Tổng số cổ phiếu không được vượt quá tỷ lệ vốn hóa ban đầu.
 • Khi thực hiện các hoạt động mua/bán cổ phiếu, doanh nghiệp không ghi nhận lãi/lỗ mà chỉ ghi nhận việc tăng/giảm nguồn vốn.
 • Có thể hủy cổ phiếu quỹ hoặc giữ lại/bán ra khi cảm thấy cần thiết.

Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Sau khi tìm hiểu những thông tin về khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu quỹ, chúng ta có thể thấy rõ doanh nghiệp muốn đầu tư vào cổ phiếu nhưng chưa biết đầu tư vào đâu thì “đổ tiền” vào cổ phiếu quỹ cũng là một chiến lược tốt.

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ có cách thực hiện khác nhau tùy vào tình hình, chính sách khác nhau của từng công ty. Thông thường, các công ty sẽ mua cổ phiếu quỹ để tối ưu khoản đầu tư, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả nhất. Cổ phiếu thường được mua vào thời điểm mà công ty cho rằng mức giá sẽ tăng mạnh nhất.

Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Bên cạnh đó, cổ phiếu quỹ cũng là một phương pháp được sử dụng để công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông khi giá cổ phiếu giảm. Lúc này, trên thị trường, số lượng cổ phiếu được lưu hành sẽ giảm xuống. Việc nguồn cung bị hạ có thể tạo thành một động lực mới giúp giá cổ phiếu tăng trở lại.

Chính vì thế, các công ty thường mua cổ phiếu quỹ để tăng giá trị cổ phần cho các cổ đông.

Sau đây là các lợi ích khi mua lại cổ phiếu quỹ mà công ty sẽ nhận được:

 • Công ty sẽ lấy niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư bên ngoài, rằng cổ phiếu đang đánh giá thấp và đáng để đầu tư, do đó kích cầu tăng giá cổ phiếu.
 • Đồng thời giúp chủ doanh nghiệp trấn an cổ đông nếu cổ phiếu giảm sâu, lời khẳng định công ty vẫn đang rất tốt.
 • Việc mua cổ phiếu trên thị trường sẽ tác động đến thị trường làm cho giá cổ phiếu tăng lên hoặc hạn chế tốc độ giảm giá cổ phiếu, cũng như tình hình giao dịch cổ phiếu sôi động hơn.
 • Khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ, thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm do đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng (EPS) tăng lên. => Giá cổ phiếu tăng lên.Công ty kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng
 • và có thể xem như là cơ hội đầu tư hơn là đi đầu tư chỗ khác.
 • Công ty cũng có thể mua lại cổ phiếu quỹ để thưởng nhân viên thay cho phát hành ESOP
 • Một số ảnh hưởng khi mua lại cổ phiếu quỹ Khi đã nắm được cổ phiếu quỹ là gì, bạn cũng cần tìm hiểu chi tiết về những nhược điểm khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ như sau: Giảm đi một lượng tiền mặt tại công ty.

Quy định mua bán cổ phiếu quỹ như thế nào?

 • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.
 • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.
 • Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán

Traderthongminh.com – Lệnh ATO có thể được hiểu là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định về giá mở cửa. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ về loại lệnh này.

Vậy ATO là gì? Lệnh ATO là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Lệnh ATO là gì?

Lệnh ATO (At-The-Open) là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá mở cửa của phiên giao dịch. Đây là một trong những lệnh cơ bản và phổ biến nhất trong giao dịch chứng khoán.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán
Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán

Tham khảo thêm:

Đặc điểm của lệnh ATO 

Lệnh ATO có các đặc điểm sau:

 • Được cho phép trong các phiên trước khi mở (sáng và chiều).
 • Thời gian đặt lệnh là 15 phút đầu tiên trước khi mở giao dịch.
 • Thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa là 8h30-9h.
 • Chỉ có hiệu lực khớp lệnh trong phiên ATO. Phiên ATO là gì? Phiên ATO là phiên xác định giá mở cửa, diễn ra từ 9h đến 9h15 (15 phút).
 • Lệnh sẽ bị hủy bỏ nếu thể được thực hiện khi mở cửa thị trường chứng khoán.
 • Chỉ áp dụng trên sàn HOSE.
 • Được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh chứng khoán.

Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh ATO dựa trên những thay đổi, biến động sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày giao dịch trước đó mà họ cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến giá mở cửa của cổ phiếu vào ngày giao dịch tiếp theo.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán
Financial chart, coins and dice cubes

Chẳng hạn như những tin tức đặc biệt quan trọng như báo cáo thu nhập hàng quý hoặc thông báo về một hành động quan trọng của công ty có thể dẫn đến một lượng lớn lệnh mở cửa khi thị trường chính thức mở cửa vào sáng hôm sau.

Khi đặt lệnh này, nhà đầu tư chỉ cần nhập ATO và khối lượng cần mua/bán, không cần nhập mức giá.

Các loại lệnh trong chứng khoán

Bên cạnh lệnh ATO, chúng tôi gửi đến bạn đọc các loại lệnh phổ biến khác trong giao dịch chứng khoán.

 • Lệnh MP

Lệnh MP là gì? Lệnh MP (Market Order) hay còn được gọi là lệnh thị trường. Đây là một lệnh giao dịch để mua hoặc bán một cổ phiếu theo giá thị trường hiện tại. Điểm đặc biệt của lệnh MP là cá nhân không có quyền kiểm soát số tiền phải trả cho việc mua hoặc bán cổ phiếu. Giá do thị trường quy định.

Một lệnh thị trường có nguy cơ trượt giá cao trong một thị trường biến động nhanh. Các nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng giá giao dịch cuối cùng không nhất thiết phải là giá mà lệnh MP sẽ được thực hiện.

 • Lệnh ATC 

Lệnh ATC (At the Close) là gì là câu hỏi chung của rất nhiều nhà đầu tư mới bước chân vào con đường giao dịch chứng khoán. Bởi lệnh này có phần giống về mặt từ ngữ và dễ gây nhầm lẫn với lệnh ATO.

Lệnh ATC là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá đóng cửa. Lệnh ATC chỉ được phép trong các phiên đóng trước. Lệnh ATC chỉ được áp dụng cho sàn HOSE và HNX.

 • Lệnh LO 

Lệnh LO (Limit Order) hay còn được gọi là lệnh giới hạn. Đây là một lệnh giao dịch để mua hoặc bán một cổ phiếu ở một mức giá ấn định cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh MP giúp các nhà đầu tư không phải mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá mà họ không muốn. Do đó, trong lệnh MP, nếu giá thị trường không phù hợp với giá lệnh giới hạn, lệnh sẽ không được thực hiện.

Lệnh giới hạn gồm 2 loại nhỏ là lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. Lệnh giới hạn mua chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn. Trong khi đó, lệnh giới hạn bán chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.

Ví dụ: Một nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của công ty X với giá không quá $10. Nhà đầu tư có thể gửi một lệnh giới hạn cho số tiền này và lệnh này sẽ chỉ thực hiện nếu giá của cổ phiếu ABC là $10 hoặc thấp hơn.

So sánh lệnh ATO và ATC

Hai lệnh này tưởng chừng như trái ngược nhau hoàn hoàn nhưng giữa chúng vẫn có một vài nét tương đồng đáng lưu ý.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán
So sánh lệnh ATO và ATC
Lệnh ATO Lệnh ATC
Điểm giống
 • Được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh chứng khoán.
 • Được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng/mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
 • Chỉ có hiệu lực khớp lệnh trong phiên giao dịch ATO/ATC.
Điểm khác
 • Lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá mở cửa.
 • Lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá đóng cửa.

Lưu ý để đặt lệnh ATO hiệu quả

Bên cạnh việc nắm vững thời gian đặt lệnh ATO, nhà đầu tư cần lưu ý một vài bí quyết sau:

 • Nên dành 10 phút đầu để quan sát kỹ và xác định xu hướng giá cổ phiếu trong phiên trước khi đặt lệnh.
 • Đặt lệnh càng sớm thì khả năng khớp lệnh càng cao.
 • Ước định trước lượng cổ phiếu muốn mua để chắc chắn đủ tiền thanh toán.
 • Không cần ghi giá cụ thể khi đặt lệnh trên các phiếu lệnh tại công ty chứng khoán, nhà đầu tư chỉ cần ghi ATO.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc có thể hiểu thêm về lệnh ATO cũng như các loại lệnh phổ biến khác trong giao dịch chứng khoán. Từ đó, xây dựng cho mình một chiến thuật đầu tư thông minh.

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?

Traderthongminh.com – Những sàn giao dịch lớn như là Binance, FTX hay Houbi đều đang là những sàn giao dịch lớn được nhiều nhà đầu tư chọn để tham gia đầu tư. Trong đó có cả sàn giao dịch Coinbase cũng là 1 sàn uy tín và có quy mô lớn trên Thế giới được nhiều nhà đầu tư biết đến.

Vậy Coinbase là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Coinbase là gì?  

Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thuộc top đầu trên Thế giới và là một ứng dụng ví dùng để lưu trữ coin như BTC, ETH, BNB,vv… Nó gần giống như các ví Blockchain hiện nay với nhiều ứng dụng, tiện ích, thông minh khi sử dụng.

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?
Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?

Bạn hoàn toàn được miễn phí khi tạo tài khoản trên sàn Coinbase hay sử dụng ví.  Đây là loại ví được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn sử dụng để trao đổi, mua bán, lưu trữ Bitcoin và nhiều đồng coin khác trên thị trường.

Ưu điểm và nhược điểm của ví Coinbase

Ưu điểm

Về ưu điểm của ví Coinbase, chúng ta có thể kể đến như:

 • Coinbase là sàn chấp nhận tiền tệ fiat và các loại tiền điện tử chính.
 • Có trang web độc quyền dành cho các nhà giao dịch Pro.
 • Sàn Coinbase có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch lớn.
 • Bảo mật cao, an toàn khi giao dịch và lưu trữ tài sản.
 • Giao diện hiển thị đơn giản, dễ sử dụng.
 • Có app sử dụng trên thiết bị máy tính, điện thoại.

Nhược điểm

Tuy nhiên, Coinbase cũng có tồn tại một số nhược điểm như:

 • Hạn chế hỗ trợ giao dịch tại 1 số quốc gia.
 • Phí khi giao dịch trên sàn được đánh giá cao hơn so với 1 số sàn giao dịch khác.
 • Phương thức khi thanh toán bị giới hạn.
 • Chủ tài khoản không được giữ Private Key
 • Các đồng tiền điện tử giao dịch còn hạn chế.

Các dịch vụ của Coinbase

Mua và bán tiền tệ kỹ thuật số

Coinbase là sàn giao dịch mà bạn có thể mua bán, giao dịch các loại tiền kỹ thuật số trên đó. Cụ thể như mua hoặc bán các đồng coin như BTC, ETH, USDT và lưu trữ, quản lý chúng ngay trên ví sàn.

Sàn giao dịch điện tử GDAX

Đây là sàn giao dịch được đánh giá đẳng cấp và uy tín. Mang lại giao diện trực quan cho các nhà đầu tư khi giao dịch.

Cung cấp công cụ biểu đồ thông minh, linh hoạt cho phép nhà đầu tư kiểm tra, nghiên cứu dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?
Sàn giao dịch điện tử GDAX

Tham khảo thêm:

Coinbase Commerce

Coinbase Commerce là một dịch vụ thông minh giúp liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc áp dụng và sử dụng tiền kỹ thuật số. Nhờ vào Coinbase Commerce, doanh nghiệp có thể truy cập vào dữ liệu khách hàng của mình bằng việc chấp nhận thanh toán tiền điện tử.

Cung cấp nền tảng kỹ thuật số API

Nền tảng kỹ thuật số API thông minh của Coinbase giúp người dùng thực hiện nhiều chức năng ưu việt như đọc, viết hay thu thập dữ liệu để tạo ra các giao diện mới. Ngoài ra còn có thể tích hợp tiền điện tử vào các ứng dụng.

Cách đăng ký tài khoản Coinbase

Quy trình các bước để đăng ký tài khoản Coinbase như sau:

 • Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Coinbase theo liên kết: https://www.coinbase.com/signup
 • Bước 2: Tiến hành điền đầy đủ thông tin của mình vào và chọn “Create Account”.
 • Bước 3: Bạn sẽ nhận được 1 Email từ Coinbase. Mở email để xác nhận là bạn đã tạo tài khoản trên sàn Coinbase thành công.

Cách tạo nhiều địa chỉ ví trên sàn Coinbase

Với mỗi tài khoản của bạn trên sàn Coinbase sẽ có 2 loại ví là ví chính và ví phụ. Với ví chính, nó sẽ tự động thay đổi địa chỉ sau mỗi lần giao dịch nhận tiền. Sau đó, địa chỉ ví chính sẽ tự động liệt kê vào danh sách ví phụ.

Để lấy được địa chỉ ví chính trên Coinbase. Bạn chọn vào tab “Accounts” => “Get Bitcoin Address” để tạo ví cho từng loại coin. Ngoài ví dụ tạo ví Bitcoin, những đồng coin khác bạn cũng làm theo các bước tương tự.

Với mỗi tài khoản Coinbase, bạn có thể tạo hàng nghìn địa chỉ khác nhau để nhận Bitcoin, Ethereum hay Litecoin,vv…

Với địa chỉ ví phụ là địa chỉ cố định vì thế nếu giao dịch với số tiền nhỏ bạn có thể dùng địa chỉ ví này.

Cách sử dụng ví Coinbase

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?
Cách sử dụng ví Coinbase

Để dễ dàng làm quen với giao diện trên Coinbase, Tài Chính 24h sẽ giải thích một số tính năng hiển thị trên sàn để bạn dễ dàng theo dõi:

 • Dashboard: Là trang chủ tổng quan ví trên Coinbase.
 • Buy/Sell: Đây là chức năng mua bán trên sàn tại các nước Châu Âu và Mỹ. Hiện Việt Nam chưa được hỗ trợ giao dịch.
 • Send/Request: Dùng để giao dịch gửi các đồng coin ra nơi khác.
 • Account: Hiển thị tài sản của bạn đang có.
 • Tool: Dùng để tạo các địa chỉ của các đồng coin nhận tiền
 • Setting: Mục cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh thay đổi thông tin cá nhân, bật bảo mật,vv…

Coinbase có an toàn không?

Coinbase có thể được đánh giá là một sàn giao dịch an toàn thuộc Top đầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên Thế giới. Ngoài ra, sàn Coinbase cũng được hỗ trợ và hợp tác với nhiều quỹ đầu tư lớn có tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử. Vì vậy, nếu muốn giao dịch trên Coinbase thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ bảo mật, uy tín.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ những thông tin bổ ích và đầy đủ nhất gửi đến bạn về nội dung Coinbase là gì, cách đăng ký và sử dụng ví Coinbase ra sao,vv… Hy vọng đây sẽ là thông tin bổ ích và bạn có thể áp dụng thực hiện nó khi muốn tìm hiểu, giao dịch trên sàn tiền điện tử này.

Chiêu trò lừa đảo của sàn SM Invest trader nên tránh xa

Traderthongminh.com – SM Invest có phải là một sàn forex uy tín không? Sàn SM Invest có lừa đảo người chơi không? Sàn SM Invest đang dính phốt như thế nào?

Để trả lời cho các câu hỏi trên, chúng tôi sẽ trình bày theo bài viết dưới đây để các bạn có thể dễ hiểu hơn về sàn SM Invest lừa đảo như thế nào nhé!

Thông tin cơ bản về SM Invest

Sàn SM Invest thuộc sở hữu của công ty Scope Markets Ltd, một công ty đã đăng ký tại Belize. Scope Markets Ltd được quy định bởi Ủy ban dịch vụ tài chính quốc tế của Mexico (IFSC) theo số giấy phép IFSC/60/373/TS/19.

 • Năm thành lập: 2017
 • Trụ sở chính: Belize
 • Cơ quan cấp phép quản lý tài chính: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế của Quebec (IFSC) theo số giấy phép IFSC / 60/373 / TS / 17.
 • Mức tiền nạp tối thiểu: 500 USD
 • Đòn bẩy tối đa 1: 500
 • Phí hoa hồng: 7 USD/lot

Thông tin cơ bản về SM Invest

Tham khảo thêm:

Các chứng từ và giấy phép hoạt động giải trí và sinh hoạt của sàn SM Invest

SM Invest chịu sự quản trị và vận hành bởi Ủy ban Dịch Vụ TM Tài chính Q.uốc tế của Q.uebec (IFSC). So với những sàn được cấp phép từ những cơ quan như CySEC, Cơ quan quản trị và vận hành tài chính (FCA) ở Anh, hoặc Ủy ban sơ tư và góp vốn đầu tư và sàn chứng khoán Úc (ASIC) thì giấy phép của IFSC có phần yếu hơn. Tuy nhiên, với cùng 1 sàn mới chỉ xây dựng từ thời gian năm 2017 như SM Invest thì nên phải thêm thuở nào hạn nữa mới chứng minh và khẳng định có thể phục vụ nhu yếu những yêu cầu khắt khe để được những cơ quan này cấp phép. Một cơ quan khác cũng rất được nhiều sàn xin cấp phép lúc bấy giờ là ESMA. Tuy nhiên, theo một số trong những quy định mới tương quan đến đòn kích bẩy (bị giảm thấp đi thật nhiều) khiến nhiều nhà môi giới chọn lấy giấy phép từ những cơ quan quản trị và vận hành như IFSC hoặc VFSC thay vì ESMA.

Chiêu trò lừa đảo của sàn SM Invest trader nên tránh xa

Sau khi nhà đầu tư nghe theo mở tài khoản và giao dịch thì thường được tư vấn trade “khô máu” luôn, nghĩa là đánh volume cực lớn, chỉ có thể chịu đựng được vài giá là cháy tài khoản, trong lúc gần chết cháy thì lại bảo bơm vốn để giữ.

Đây là thảm cảnh thường gặp ở mấy sàn lởm. Sau đây là thủ đoạn của sàn tiêu biểu SM Invest mới trót lọt đầu tháng 8/2019 và còn rất nhiều sàn đang dùng chiêu trò tương tự để hút máu khách hàng.

Chiêu trò lừa đảo của sàn SM Invest trader nên tránh xa

Diện cớ vi phạm chính sách khi nhà đầu tư trade thắng

Sàn kiểu này khi thấy khách thắng lớn, nhân tài khoản nhờ dự đoán đúng xu hướng thì giở trò, bảo là vi phạm điều khoản và xóa sạch lịch sử giao dịch.

Và đây là cái điều khoản tào lao của nó bịa ra hết sức chung chung để khách không hiểu nỗi và bỏ qua trong lúc đăng ký.

Lệnh giao dịch mua cổ phiếu được thực hiện vào Phiên Mỹ như quy định, không hề có sự kiện gì đặc biệt và nhà đầu tư chỉ thực hiện duy nhất một lệnh BUY

Thủ đoạn của bọn này là dụ khách mở tài khoản và tư vấn trade xong chơi trò tung hứng, khi khách yêu cầu rút tiền, liên hệ thì văn phòng bảo nhân viên cũ nghĩ làm rồi nên thay người khác hỗ trợ.

Bọn mới vào thì bảo là yêu cầu rút tiền vi phạm chính sách “Chống rửa tiền”nên chỉ trả trước 10%. Sau đó đá khách qua đồng bọn của nó, gọi là team Kỹ thuật để tư vấn. Bọn Kỹ thuật đó bảo rằng số tiền vốn còn lại phải tiếp tục Trade 4,5 lot thì mới cho rút tiếp 10%.

Sau đó xúi khách phang lệnh 4,5 lot mua cổ phiếu Boeing ngay đỉnh với ý đồ cho cháy để khỏi rút.

Đặt lệnh BUY xong thì bên tư vấn mất tích.

Một nghi vấn khác là đối với các tài khoản bé, vốn vài trăm usd thì vẫn thực hiện rút được trong khi tài khoản lớn hơn 3.000 usd là đều bị dựng chuyện vi phạm chính sách tào lao do nó bịa ra để ép khách đốt tài khoản. ( Y hệt cách làm của mấy sàn ôm lệnh, trade đối ứng với khách và luôn mong khách lỗ để hưởng trọn số vốn của khách.)

Chiêu trò lừa đảo của sàn SM Invest trader nên tránh xa

Dễ thấy rằng đối với một NĐT mới, 1 kèo đặt lệnh đến 4,5 lot – Đòn bẩy 1:50 thì chỉ cần thị trường di chuyển ngược trend một đoạn là TK đã báo động đỏ. Không ai có thể may mắn 10 lần liên tục để sống sót nhằm rút được TIỀN VỐN của chính mình. Khi tài khoản gặp nguy vì thị trường lao dốc, khách phải tự hedge lại để cứu tài khoản, khi làm như vậy bọn nó sẽ có cớ để nói rằng hành vi hedge là gian lận, vi phạm điều khoản và đương nhiên không cho rút. Khách bị ép vào đường cùng, nạp tiền sẽ càng chết thảm, không nạp thì chết liền còn tự cứu mình thì chết trong tức tửi.

Thủ đoạn lừa đảo của sàn DK Trade

Traderthongminh.com – Sau khi mở tài khoản trên sàn giao dịch DK Trade, nhiều nhà đầu tư bị treo tài khoản với lý do không đủ tiền để giao dịch. Đến khi kiểm tra lại tài khoản đã bị âm, còn bị nhân viên DK Trade đe dọa ngược.

Mất trắng hàng trăm triệu đồng khi tham gia sàn DK Trade

Sau khi mất trắng số tiền 16.000 USD (tương đương khoảng 400 triệu đồng), chị L.T.H (Hà Nội) liên hệ với nhân viên sàn DK Trade thì được hướng dẫn tiếp tục nạp 5000 USD vào tài khoản.

Người này hứa sẽ giúp chị H “kéo vốn”. Thế nhưng khi mới nạp xong tiền, tài khoản của chị H. tiếp tục bị âm. Đến nay chị H. đã mất 21.000 USD khi tham gia sàn DK Trade. Chị H. cho rằng mình bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Một người tự xưng là Đặng Hải, nhân viên sàn DK Trade gọi điện cho tôi. Họ giới thiệu, DK Trade là công ty mạnh nhất về giao dịch cổ phiếu và sẽ giúp tôi giao dịch mua/bán trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ.

Khách hàng chỉ cần vô đóng tiền và đảm bảo 100% sẽ nhận chia thưởng cổ tức vào ngày 1/10.

Ấy vậy mà, sau khi nộp tiền và làm thủ tục mở tài khoản xong xuôi, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật lại tư vấn cho tôi các lệnh giao dịch mua/bán dầu Brent với lệnh lớn.

Sau khoảng nửa tiếng đặt lệnh mua – bán liên tục, tài khoản của tôi bị treo với lý do không đủ tiền để giao dịch. Đến lúc kiểm tra lại thì tài khoản đã bị âm tiền”, chị H. cho biết.

Không tin tưởng vào Đặng Hải, chị H. tiếp tục nạp thêm 5000 USD để tự giao dịch thì người này nói rằng: “Chị tự mình giao dịch, nếu lỗ thì tự chịu trách nhiệm”.

Mất trắng hàng trăm triệu đồng khi tham gia sàn DK Trade

Trong thời gian này, có một người tên Hưng cũng nhận là nhân viên của DK Trade tư vấn chị H. nên ủy thác tiền để Hưng kéo lại vốn. Tin người chị H. chuyển cho người này 5000 USD.

Hai tiếng sau, Hưng thông báo cho chị H. là mình đã làm cháy tài khoản. Toàn bộ số tiền 5000 USD tan thành mây khói.

“Anh ta nói do anh ta ham đánh quá nên thu đậm. Nhưng thực chất tài khoản của tôi là do họ cố tình làm cháy như vậy sẽ được chia 30%, sàn DK Trade nhận 70%. Đây là một ổ lừa đảo núp bóng sàn giao dịch”, chị H. bức xúc.

Ngay sau đó chị H. có khiếu nại hành vi lừa đảo của Đình Hải và Hưng lên sàn DK Trade. Chẳng những không được giải quyết mà chị H. còn bị đe dọa sẽ đánh sập facebook cá nhân để chị không đăng bài “bóc phốt”.

Quá bức xúc, chị H. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sàn DK Trade.

“Tôi kính mong cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra làm rõ hành vi lừa đảo này để trả lại công bằng cho nhà đầu tư như tôi. Số tiền tôi bị lừa đảo lên đến 26.000 USD là một con số rất lớn”, chị H. khóc, nói.

Mất trắng hàng trăm triệu đồng khi tham gia sàn DK Trade

Tham khảo thêm:

Thủ đoạn lừa đảo của sàn DK Trade

Chị H. không phải là trường hợp duy nhất mất trắng tiền khi tham gia sàn giao dịch DK Trade.

Nhiều nhà đầu tư đã đứng lên tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sàn giao dịch này.

Phương thức chung của DK Trade (cũng như các sàn giao dịch lừa đảo) thường là tạo lòng tin bằng cách cho khách bằng các lệnh có lời từ 20% đến 40%, và kêu gọi khách vào nhiều vốn hơn.

Sau khi khách nạp thêm tiền vào tài khoản, môi giới sẽ cho các lệnh giao dịch sai càng nhiều để tài khoản tiếp tục lỗ.

Tài khoản gặp nguy, thị trường có biến động ngược với lệnh, khách tiếp tục lỗ và phải tiếp tục nạp tiền.

Thậm chí, DK Trade còn tìm mọi cách để ngăn cản nhà đầu tư rút tiền.

Anh Nguyễn Văn Nam, nhà đầu tư sau khi quyết định không đóng thêm tiền để gỡ vốn, phía DK Trade chấp nhận để anh rút tiền về.

Lúc đầu tôi đặt lệnh rút 5.026 USD (số tiền đóng vào lần 2: theo yêu cầu để phục hồi lệnh cháy, họ không cho rút và chỉ hỗ trợ 3.920 USD”, anh Nam cho biết.

Bước 1, một nhóm tự xưng là nhân viên sale của DK Trade sẽ gọi điện tư vấn thị trường. Phương thức chung vẫn là hứa hẹn lợi nhuận, lãi suất cao.

“Họ nói cổ phiếu này sắp chia cổ tức, anh chị tranh thủ nắm bắt cơ hội đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận kép hoặc bên sàn đang có nhiều chương trình khuyến mãi. Mình ham giàu nhanh mình chơi là bị họ lừa”, anh Nam phân tích.

Bước 2, sau khi nhà đầu tư đồng ý mở tài khoản và nạp tiền nhân viên Sale sẽ giới thiệu nhà đầu tư cho một nhóm gọi là chuyên gia kỹ thuật (tự phong). Nhưng thực chất họ chẳng có kiến thức về tài chính. Nhóm này sẽ chịu ủy thác của nhà đầu tư để tham gia thị trường.

“Nhưng họ sẽ đốt sạch tài khoản của bạn trong vòng vài tiếng đến vài ngày. Vì bản chất họ không có kiến thức và đang sử dụng tiền của bạn. Khi nhà đầu tư cháy tài khoản, họ sẽ được chia 30%”, anh Nam nói.

Bằng thủ đoạn nên trên, sàn giao dịch DK Trade đang chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.

Chưa kể đây là một sàn giao dịch trái phép không được pháp luật Việt Nam công nhận và từng nhiều lần bị Bộ Công an cảnh báo về hành vi lừa đảo.

Do vậy nhà đầu tư nên tuyệt đối tránh xa sàn giao dịch DK Trade để tránh tình cảnh tiền mất, tật mang.

“Các sàn giao dịch này đều do những kẻ lừa đảo tạo lập, có thể can thiệp vào hệ thống nên người chơi khi đã nạp tiền vào thì khó lòng mà rút tiền ra được.

Việc cam kết lãi suất từ 6 – 15%/tháng chỉ là cái bẫy và hứa hẹn suông. Trong bối cảnh bình thường, để kinh doanh đạt mức lãi này cũng rất khó.

Vì vậy, nhà đầu tư cần phải tỉnh táo, đừng tham gia vào những đường dây hay tiếp tay đi mời gọi người thân, bạn bè tham gia vào những sàn tài chính đa cấp lừa đảo”, chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh cho biết.

Sàn ThinkMarkets khiến cho Trader “khiếp sợ”

Thông tin chung về sàn ThinkMarkets

Traderthongminh.com – ThinkMarkets ban đầu được thành lập tại New Zealand vào năm 2010. Năm 2012, công ty chuyển trụ sở chính đến Melbourne, Úc và sau đó tiếp tục mở văn phòng thứ hai tại London, Anh. Ngày nay, ThinkMarkets phục vụ một lượng khách hàng lớn ở Châu Á – Thái Bình Dương, và hiện có mặt tại hơn 75 quốc gia trên thế giới.

Vào tháng 5/2017, ThinkMarkets đã thay thế nền tảng ThinkTrader bằng cách thâu tóm toàn bộ Trade Interceptor – nền tảng giao dịch Mobile số 1 thế giới. Bên cạnh đó, ThinkMarkets cũng mở rộng phạm vi danh mục tài sản giao dịch một cách đáng kể với 164 CFD, 13 chỉ báo, 2 kim loại và 9 cặp tiền điện tử, nâng tổng số sản phẩm lên 232.

Năm 2018, ThinkMarkets cũng xuất bản ứng dụng di động blockchain có tên TradeConnect, cung cấp nhiều công cụ tài chính khác nhau, giúp mọi giao dịch trong tài khoản của khách hàng đều minh bạch và không thể xóa bỏ.

Thông tin chung về sàn ThinkMarkets

Tham khảo thêm:

Vấn đề được giải quyết như thế nào tại ThinkMarkets?

Vấn đề của tôi đã được giải quyết

Vì vậy, tôi sẽ đăng lại trường hợp mà mình gặp phải tháng 11 vừa qua để mọi người có thể tham khảo.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 – 1 Sao

Tôi đã giao dịch với Thinkmarkets từ tháng 12 năm 2018 đến cuối tháng 2 năm 2019.

Ban đầu, các số liệu thị trường và khả năng thực hiện lệnh đều rất tuyệt, tuy nhiên những tính năng này ngày càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, tôi không thể đạt được các giao dịch có lợi nhuận vì họ là nhà tạo lập thị trường, họ có quyền kiểm soát biểu đồ theo ý riêng và có thể làm bất cứ điều gì họ thích với giao dịch của tôi. Tôi không thể đi vào chi tiết vì họ nói nếu tôi chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan đến trường hợp này, họ sẽ đưa trường hợp của tôi cho AFCA giải quyết, vì vậy tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn khi mọi việc kết thúc.

Vấn đề này và những lời nói dối từ Thinkmarkets đã diễn ra liên tục trong 11 tháng qua, vì vậy nếu bạn là một nhà giao dịch toàn thời gian hoặc có dự tính kiếm tiền lâu dài trên thị trường, hãy tránh xa sàn môi giới này. Họ sẽ không giải quyết các vấn đề của bạn. Đây là một sàn giao dịch tham lam và tất cả họ cần chỉ là lợi nhuận và cố gắng lấy cắp tiền từ khách hàng.

Có một trường hợp khác là giao dịch theo chiến lược phòng hộ (Hedging) bị bắt dừng ký quỹ, khiến cho một khách hàng mất 200k, tôi bị mất hơn 100k và một người mà tôi biết cũng mất hơn 100k. Sàn giao dịch này sẽ để bạn yên nếu bạn có một tài khoản nhỏ với tỷ lệ thắng kém, nhưng nếu bạn kiếm tiền từ họ thì họ sẽ thao túng số liệu và cướp đi tiền của bạn.

Hãy tránh xa họ ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch nhỏ, vì họ sẽ không bao giờ hành động vì lợi ích của nhà đầu tư và sẽ tìm cách đánh cắp tiền trong tài khoản của bạn bất cứ khi nào họ có cơ hội.

Nếu bạn kiểm tra các đánh giá khác trong vài năm qua, mọi người đều nói rằng một khi tài khoản bắt đầu có lãi thì họ không thể kiếm được thêm lợi nhuận nữa. Tôi không chắc sẽ có bất kì ai có trải nghiệm giao dịch tốt với sàn giao dịch này và quả thật các đánh giá tôi đọc được đều rất tiêu cực.

Tôi có rất nhiều thông tin về những cách xử lý phi đạo đức của họ đối với các vấn đề của khách hàng. Tôi sẽ đăng toàn bộ quyết định của AFCA sau khi trường hợp của mình kết thúc và chỉ ra tất cả các vi phạm mà họ đã thực hiện.

Tôi cũng đã đến gặp họ cách đây vài tuần nhưng họ từ chối gặp mặt và thông báo cho bộ phận an ninh khi tôi đang chờ gặp mặt để xem qua những thông tin tôi có.

Thông tin chung về sàn ThinkMarkets

MetaTrader không sử dụng được

Tôi đã giao dịch trên sàn này được một khoảng thời gian, ngày 3/3 tôi đã giao dịch chỉ số Nasdaq với vị thế rất thuận lợi và đang kiếm được một khoản 2000 USD lợi nhuận. Ngay sau đó chỉ số Nasdaq ngừng hoạt động trong một giờ và khi tôi gọi cho dịch vụ khách hàng để yêu cầu hỗ trợ, họ lại yêu cầu tôi phải điền vào một biểu mẫu. Tôi nói với họ ít nhất là hãy giúp tôi đóng giao dịch đó lại, nhưng họ từ chối và nói rằng họ không thể làm như thế. Điều này làm tôi vô cùng khó chịu và tôi đã mất khoản lợi nhuận của mình chỉ vì tình huống này.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền vào công ty này nữa!

Những kẻ sử dụng giá và chênh lệch để lừa đảo

Tôi đã mất tiền khi giao dịch chỉ số giá dầu Brent.

Họ thao túng giá và mức chênh lệch để tạo ra mức trượt giá lớn.

Ngay sau khi giao dịch có lãi, bạn sẽ trở thành kẻ thù của công ty này.

Họ cho tôi mức chênh lệch giá 60 điểm với BRENT!

Nhận diện sàn FP Markets lừa đảo trên mạng internet

FP Markets là gì?

Traderthongminh.com – FP Markets là một Forex Broker (nhà môi giới ngoại hối) được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại Sydney (Úc). FP Markets đã nhận được giấy phép hoạt động của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASX).

FP Markets là gì?

Tham khảo thêm:

Đồng thời, FP Markets cũng đã được cấp giấy phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) kể từ năm 2018.

Nhận diện sàn FP Markets lừa đảo trên mạng internet

Sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.

Chỉ trong thời gian ngắn lực lượng Công an trên cả nước đã đấu tranh, triệt xóa rất nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option –BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia. Tuy nhiên vì lợi nhuận nên những đối tượng đứng sau những sàn huy động vốn trái phép này luôn biến đổi một cách tinh vi để liên tục hoạt động dưới nhiều vỏ bọc nhằm dụ lừa được nhiều người dân.

Lực lượng công an tấn công các sàn giao dịch lừa đảo

Tại một tòa chung cư thuộc Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội lúc 6h sáng. 50 Chiến sỹ công an chia thành 7 mũi tấn công, vây gọn và đột kích ổ nhóm chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối, forex, tiền ảo.

Tại hiện trường, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền đã bị bắt, gần 100 đối tượng giúp sức đã bị khổng chế, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ.

Nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là sàn giao dịch vàng ngoại tệ trái phép R forex.com chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia…mà Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Công an TP.HCM  đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công.

Đối tượng khai nhận nhóm nhóm này đã tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, FP Markets.

Lực lượng công an tấn công các sàn giao dịch lừa đảo

Các sàn giao dịch này đều được kết nối ứng dụng Meta trader 5 (phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác), để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau.

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, các sàn giao quyền chọn nhị phân (Binary Option –BO) trên không gian mạng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia đã xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền giao dịch lên đến cả nghìn tỉ đồng

Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt giữ đều khai nhận đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch nêu trên.

Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam. Bản chất là không có hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng, mà chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước. Khi huy động được số tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.

Nhận diện chiêu trò “ve sầu thoát xác” của FP Markets lừa đảo

Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đánh giá các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa dù tên gọi khác nhau nhưng chúng có những đặc điểm chung dễ nhận biết là không có địa chỉ trụ sở hay người đứng đầu cụ thể và cũng không kinh doanh các sản phẩm mà hình thức đầu tư tài chính, giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số tại thời điểm dự đoán.

Mua – Bán”; “Lên – Xuống” hay “Xanh – Đỏ” là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối Hitoption…30 giây là thời gian lựa chọn của người tham gia, để có cơ hội nhận về 95% tiền đặt cược chơi là chắc thắng, nếu không thắng sẽ được trả lại tiền. Sức hấp dẫn từ lời mời, lãi suất cao khó cưỡng đã thôi thúc hàng nghìn người tham gia. Nhưng kết quả giờ đây, toàn bộ số tiền có nguy cơ mất trắng.

Sau khi bị bắt nhóm cầm đầu Hitoption đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra 1 website, được mô phỏng giống với các sàn quốc tế. Tuy nhiên, các đối tượng có thể can thiêp vào các lệnh giao dịch, tự ý điều khiển thắng thua tùy ý.

Theo thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, các sàn Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoptio, FP Markets…đã bị triệt xóa hay quảng cáo cái gọi là “công nghệ robot tự động” có khả năng đoán đúng các lệnh để tạo ra lợi nhuận 15-30%/tháng bản chất là không có thật. Các đối tượng tự vẽ ra với những lời giới thiệu mỹ miều “ứng dụng thuật toán ma trận thông minh” vận hành theo “công nghệ Blockchain” để đánh lừa người chơi, thu hút các đối tượng người tham gia mới từ các vùng nông thôn, người lớn tuổi, người không biết về công nghệ tài chính.

Chúng còn tạo ra một đội ngũ “chim mồi” gọi là đội ngũ chuyên gia đọc lệnh, thường xuyên đăng ảnh nhận lãi khủng, mua nhà, được xe, ăn chơi sang chảnh thì cũng là những sinh viên nghèo, người lao động phổ thông không bằng cấp.

Hiện nay lợi dụng việc giãn cách do dịch bệnh, nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0 nhằm cố tình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ bởi  dù hoạt động dưới nhiều tiên gọi mỹ miều…nhưng những trang này sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia thì các đối tượng cầm đầu sẽ nhanh chóng đánh sập sàn đang hoạt động để thành lập sàn mới tương tự nhưng khác tên, để lấn trốn và tiếp tục lừa đảo.

Cảnh giác với khả năng lừa đảo của sàn CJC Markets

CJC Markets là gì?

Traderthongminh.com – CJC Markets là gì? CJC Markets là một thương hiệu của công ty CJC Markets PTY LTD của Úc. Công ty được điều chỉnh bởi ASIC và có một tổ chức khác ở Saint Vincent và Grenadines. Theo trang web của công ty, họ có giấy phép kinh doanh cung cấp các công cụ phái sinh từ FINTRAC Canada. Giấy phép thuộc về một pháp nhân có tên CJC Markets Co., một công ty con khác của CJC Markets PTY LTD.

CJC Markets là gì?

Tham khảo thêm:

Quy định và Bảo mật Thị trường CJC

Vấn đề rút tiền

Tất cả các khách hàng muốn bắt đầu tài khoản giao dịch với CJC Markets cần phải ký quỹ tối thiểu 1.000 đô la. Nhiều nhà môi giới được quản lý đang cho phép bạn bắt đầu với mức thấp nhất là 100 đô la. Vì nhà môi giới không có tài khoản Demo, thật không công bằng khi mong đợi một khoản tiền gửi cao như vậy, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.

Mặt khác, nhà môi giới có một tổ chức nước ngoài, điều này không bao giờ tốt. Tất cả các khách hàng bên ngoài nước Úc được chỉ định cho công ty từ Saint Vincent và Grenadines, và chưa có bất kỳ quy định gì. Do đó, sẽ rất rủi ro nếu bạn đầu tư vào nhà môi giới này.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư trên CJC Markets, một số người đã gặp trục trặc trong khâu rút tiền. Họ được yêu cầu gửi nhiều tài liệu, chuyển từ nhóm hỗ trợ này sang nhóm hỗ trợ khác mà vẫn không thể giải quyết vấn đề. Thường thì lí do thoái thác của sàn giao dịch là do người dùng không cung cấp đầy đủ thông tin và nếu quá cố chấp, sàn giao dịch sẽ thẳng tay khóa tài khoản của họ.

Cẩn thận với lừa đảo CJC Markets, chẳng hạn như Quotex, Top-Respect và Zenfinex.

Đánh giá từ các nhà đầu tư

Theo đánh giá của các nhà giao dịch từ các trang web nổi tiếng, chẳng hạn như Trustpilot, công ty có các vấn đề liên quan đến nền tảng giao dịch của mình. Các khách hàng cụ thể nói rằng các nhà môi giới có một số giao dịch bị dừng lại mà họ không muốn giải quyết, dẫn đến việc khách hàng bị mất tiền. Sau nhiều lần khiếu nại, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, khách hàng đang báo cáo rằng nhà môi giới có nhiều khoản phí và chi phí nắm giữ đang tiêu hao tài khoản của bạn và cuối cùng, không có gì để rút.

Cảnh giác với khả năng lừa đảo

Nếu bạn có kinh nghiệm với thị trường CJC hoặc bất kỳ môi giới giao dịch nào khác, bạn biết rằng mọi thứ đều bắt đầu từ một quảng cáo giao dịch. Sau khi bạn gửi tất cả các chi tiết cá nhân của mình, nhân viên của công ty sẽ gọi điện cho bạn, sắp xếp tài liệu và hướng dẫn bạn nạp tiền. Theo đánh giá mà chúng tôi đã đọc, quảng cáo của CJC Markets cho thấy bạn cần tối thiểu 250 đô la, trong khi trang web của họ yêu cầu 1.000 đô la cho tài khoản Chuẩn. Một trong những lý do khiến chúng tôi tin rằng CJC Markets Global là một nhà môi giới bất hợp pháp khác.

Cảnh giác với khả năng lừa đảo

Sau khi bạn đầu tư tiền của mình, một số người quản lý tài khoản, bạn sẽ tiếp tục được tư vấn để gia tăng đầu tư. Trong trường hợp của CJC Markets, bạn có thể gặp các vấn đề với nền tảng giao dịch, phí ẩn và hoa hồng cũng như các vấn đề rút tiền.

Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại, bộ phận hỗ trợ của họ sẽ cho bạn biết sự việc sẽ được giải quyết, chỉ để tạm ngưng tài khoản của bạn và ngăn bạn truy cập vào tiền của mình. Đó là, thật không may, trường hợp của hầu hết các công ty môi giới có tổ chức ở nước ngoài và không thuộc bất kỳ sự giám sát pháp lý nào.

Lừa đảo bởi CJC Markets?

Nếu bạn bị lừa đảo bởi CJC Markets hoặc bất kỳ công ty môi giới lừa đảo nào khác, đừng ngần ngại báo cáo điều đó. Bạn có quyền khiếu nại và yêu cầu bồi hoàn.

Nhưng bồi hoàn là gì? Khoản bồi hoàn là một cách để hoàn trả thẻ của bạn trong trường hợp bạn bị lừa đảo trực tuyến. Đó là một quy trình pháp lý đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn nhất định.

Dữ liệu sơ cấp (Primary data) là gì?

Traderthongminh.com – Dữ liệu thường sẽ đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng trong những công việc nghiên cứu được các hiện tượng kinh tế và xã hội. Dữ liệu thường sẽ được chia làm 2 loại cơ bản nhất đó là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp.

Vậy Dữ liệu sơ cấp (Primary data) là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Dữ liệu sơ cấp (Primary data) là gì?

Primary data dịch sang tiếng Việt là dữ liệu sơ cấp. Đây là những dữ liệu chưa có sẵn, được thu thập lần đầu và do chính người nghiên cứu thu thập. Trong thực tế, khi dữ liệu thứ cấp không thể đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, hoặc không tìm ra được dữ liệu thứ cấp phù hợp thì những nhà nghiên cứu sẽ phải tiến hành các cuộc điều tra, thu thập các dữ liệu sơ cấp.

Dữ liệu sơ cấp (Primary data) là gì?

Tham khảo thêm:

Những thông tin dữ liệu cần thu thập thường bao gồm: thông tin về hiện trạng sử dụng sản phẩm của khách hàng, những kỳ vọng của họ với sản phẩm trong tương lai, sự đánh giá của họ về các thuộc tính của sản phẩm cùng các dịch vụ đi kèm, …

Các dữ liệu sơ cấp có vai trò giải quyết cấp bách và kịp thời các vấn đề đặt ra. Dữ liệu sơ cấp là do trực tiếp thu thập thế nên độ chính xác sẽ cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu sơ cấp cũng cần phải qua quá trình nghiên cứu thực tế mới có được, do vậy việc thu thập dữ liệu sơ cấp thường tốn rất nhiều thời gian và chi phí.

Dữ liệu thứ cấp (Secondary data) là gì?

Dữ liệu thứ cấp dịch sang tiếng Anh là Secondary data. Dữ liệu thứ cấp bao gồm tất cả những dữ liệu đã có sẵn, không phải do tự mình thu thập, đã công bố nên sẽ dễ thu thập, ít tốn thời gian và tiền bạc trong quá trình thu thập. Tuy nhiên, đây là loại tài liệu quan trọng trong việc nghiên cứu tiếp thị cũng như những ngành khoa học xã hội khác.

Dữ liệu thứ cấp được thu thập do một mục đích nào đó, đã có sẵn ở đâu đó có thể là từ: kho dữ liệu của công ty hay tổ chức, kho dữ liệu của cơ quan nhà nước, Internet, báo, đài, tạp chí,… và hoàn toàn có thể được sử dụng cho cuộc nghiên cứu này.

Phân loại primary data

Về bản chất, dữ liệu sơ cấp có thể chia thành hai loại chính đó là: dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng.

 • Dữ liệu sơ cấp định tính thường đề cập đến những dữ liệu cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và các hiểu biết về một vấn đề cụ thể. Nó có thể được tính gần đúng nhưng cũng không thể tính được. Do đó, nhà nghiên cứu cần phải có kiến ​​thức đầy đủ về các loại đặc trưng, ​​trước khi tiến hành thu thập dữ liệu.
 • Dữ liệu sơ cấp định lượng là một dữ liệu liên quan đến số lượng hoặc những con số. Nó đề cập đến nguồn dữ liệu tính toán các giá trị và số lượng. Trong báo cáo thống kê, hầu hết các bản phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng loại dữ liệu này.

Sự khác biệt về 2 loại dữ liệu sơ cấp này được được xem xét theo những khía cạnh cụ thể như sau:

Tiêu thức Dữ liệu định tính Dữ liệu định lượng
Mục tiêu Có được nhờ sự hiểu biết chung và nghiên cứu khám phá. Lượng hóa dữ liệu và suy rộng kết quả trong quá trình điều tra cho tổng thể.
Mẫu Số lượng nhỏ và không đại diện Số lượng mẫu nghiên cứu lớn và mang tính đại diện
Thu thập dữ liệu Nhà nghiên cứu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiến hành thu thập dữ liệu tại hiện trường. Bảng hỏi luôn mang tính cấu trúc và chi tiết.
Phân tích dữ liệu Không mang tính chất thống kê dữ liệu. Mang tính chất thống kê

Phân biệt dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp

Mặc dù cùng là dữ liệu để cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu nhưng dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp cũng có những điểm biệt rất cụ thể.

Phân biệt dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp

Để phân biệt rõ dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp khác nhau như thế nào, chúng ta sẽ xét chúng trên những tiêu thức cơ bản như mục đích thu thập, quá trình thu thập thông tin, chi phí thu thập và thời gian thu thập như trong bảng sau:

Tiêu thức phân loại Dữ liệu sơ cấp Dữ liệu thứ cấp
Mục đích thu thập Phục vụ cho nghiên cứu của nhà nghiên cứu đầu tiên về một chủ đề nào đó trong xã hội. Phục vụ cho những nghiên cứu về đề tài khác có thể chung lĩnh vực.
Quá trình thu thập thông tin Người thực hiện có thể gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thông tin để phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Người thực hiện sẽ có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn hẳn.
Chi phí thu thập dữ liệu Sẽ mất chi phí lớn do quá trình thu thập thông tin khó khăn. Chi phí tương đối thấp vì nguồn thông tin đã có sẵn.
Thời gian thu thập thông tin Tốn nhiều thời gian trong việc tìm kiếm nguồn dữ liệu cho đề tài nghiên cứu. Thời gian thu nhập thông tin ngắn do người thực hiện chỉ cần tìm những thông tin cần thiết để phục vụ và đáp ứng được yêu cầu của dự án.

Ví dụ cụ thể

Chúng ta hãy thử xét ví dụ dưới đây để hiểu hơn về dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp như sau:

Giả sử như bạn đang thực hiện một dự án nghiên cứu chấn thương ở những người sống sót sau hỏa hoạn. Bạn thường sẽ bắt đầu dự án nghiên cứu của bạn bằng cách đi qua những tài liệu về chủ đề này. Dữ liệu thu thập được từ các bài báo đã được xuất bản và những ghi chú nghiên cứu chưa được công bố chính là loại dữ liệu thứ cấp.

Mặc dù nó hoàn toàn không phải là dữ liệu sơ cấp, tuy nhiên nó có thể cung cấp được cho bạn rất nhiều thông tin hữu ích. Nếu như bạn quyết định tiếp tục thu thập dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bạn cần phải biết để biết bắt đầu nghiên cứu từ đâu.

Bạn thực hiện một chuyến đi đến một đơn vị chuyên chữa trị và phục hồi các nạn nhân sau hỏa hoạn và phỏng vấn những người sống sót sau trận hỏa hoạn, dữ liệu thu thập được trong giai đoạn nghiên cứu đó của bạn chính là dữ liệu sơ cấp.

Kết luận

Hy vọng rằng với những thông tin trên đây về Dữ liệu sơ cấp (Primary data) là gì, chúc các bạn sẽ luôn thành công!

Tài sản (Assets) là gì? So sánh tài sản ngắn hạn và dài hạn

Tradersthongminh.com – Trong các báo cáo về tài chính của doanh nghiệp thì sẽ luôn có mục kê khai tài sản. Cụ thể thì tài sản assets – tài sản này thuộc quyền sở hữu hay có liên quan như thế nào tới hoạt động phát triển của doanh nghiệp.

Vậy Tài sản (Assets) là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Tài sản (Assets) là gì?

Tài sản còn được gọi là Assets là tài sản nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. (Theo chuẩn mực kế toán Việt nam VAS 01)

Trên phương diện pháp lý, tài sản của một doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó.

Trên phương diện kế toán: tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Tài sản đó chỉ cần thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu “coi trọng bản chất” của kế toán.

Tài sản (Assets) là gì?

Tham khảo thêm:

Phân loại tài sản

Theo bảng cân đối kế toán được tính theo thanh khoản giảm dần thì tài sản được chia thành 2 hạng mục cơ bản là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn – Short-term assets là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng 1 năm. Hạng mục tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp sẽ thường bao gồm là:

 • Tiền
 • Các tài khoản tương đương tiền: cổ phiếu, trái phiếu
 • Đầu tư ngắn hạn
 • Nợ phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản ngắn hạn trong công ty được coi là khá quan trọng bởi nó sẽ được chủ doanh nghiệp sử dụng thường xuyên. Do đó mà tài sản ngắn hạn cũng được coi là thước đo để phản ánh tình hình biến động về kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài sản ngắn hạn có tính chất lưu động, có thể được chuyển hóa từ tiền tệ sang vật chất và ngược lại. Để nhận biết đó có phải là tài sản ngắn hạn hay không bạn có thể dựa vào một số đặc điểm khác như:

 • Tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao, thời gian luân chuyển nhanh
 • Tài sản ngắn hạn nhanh chóng thích nghi với biến động của sản xuất và doanh số bởi những khoản đầu tư cho chi phí ngắn hạn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào để bảo đảm không tốn kém quá nhiều chi phí.
 • Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tài sản ngắn hạn luôn được vận động, chuyển hóa để đảm bảo quá trình sản xuất liên tục, không bị ngắt quãng.

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn – Long-term assets là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trên một năm hoặc theo chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp sẽ bao gồm

 • Tài sản cố định hiện hữu: có hình thái vật chất cụ thể như nhà cửa, máy móc, phương tiện vận tải
 • Tài sản cố định vô hình: không có hình thái vật chất cụ thể như bằng phát minh, sáng chế, bản quyền tác giả,…
 • Tài sản cố định thuê tài chính: doanh nghiệp cần phải trích khấu hao với tài sản này. Khi kết thúc hợp đồng thuê có thể gia hạn thêm hoặc mua lại,…
 • Đầu tư dài hạn: bằng bất động sản sẽ sinh ra lợi nhuận cho doanh nghiệp phát triển.
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn liên doanh,…

Có thể nói tài sản cố định chính là thước đo phản ánh chính xác nhất sự phát triển của doanh nghiệp. Ngay cả khi doanh nghiệp báo cáo âm tiền thì cũng có thể doanh nghiệp đang tiến hành đầu tư vào các tài sản có giá trị lớn và khẳng định rõ ràng công ty đang tăng trưởng liên tục.

Như vậy có thể nhận biết các tài sản dài hạn thông qua các đặc điểm sau:

 • Tài sản dài hạn sẽ có thời gian sử dụng trên 1 năm, hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh
 • Mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp
 • Nguyên giá tài sản phải có giá trị trên 10.000.000 đồng

Tài sản dài hạn

So sánh tài sản ngắn hạn và dài hạn

So sánh nhanh tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn
Giống nhau
 • Đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp
 • Đem lại lợi nhuận từ việc đầu tư vào tài sản
 • Nguyên giá của tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn cần phải được xác định rõ ràng
Khác nhau
 • Giá trị > 10 triệu
 • Thời gian sử dụng > 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh
Thời gian sử dụng trong 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh
Đặc điểm Tài sản kém thanh khoản Tài sản có tính thanh khoản cao

Ý nghĩa – Giải thích

Tài sản có thể được mua để làm tăng giá trị cho công ty hoặc có thể mang lại lợi nhuận cho hoạt động của công ty. Một tài sản có thể được coi như thứ có thể tạo ra dòng tiền, bất kể đó là thiết bị sử dụng để sản xuất trong công ty hay là căn hộ đi thuê của cá nhân.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về Tài sản (Assets) là gì, và toàn bộ những kiến thức liên quan đến Tài sản (Assets). Chúc các bạn sẽ thành công!