Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Traderthongminh.com – Để có thể giao dịch được ở trên thị trường chứng khoán một cách hiệu quả nhất, thì hầu hết các nhà đầu tư không chỉ cần phải nắm vững được hết các phương pháp về phân tích kỹ thuật, mà còn phải hiểu rõ được hết các thuật ngữ sử dụng trong giao dịch chứng khoán.

Vậy Khớp lệnh là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong đầu tư chứng khoán là việc người bán và người mua đã thực hiện xong thỏa thuận trên bảng giao dịch điện tử. Lệnh của nhà đầu tư sẽ được ghép với nhau để giao dịch dựa trên mức giá phù hợp, tuân thủ theo các nguyên tắc của thị trường về ưu tiên khớp lệnh.

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Tham khảo thêm:

Nguyên tắc khớp lệnh

Nguyên tắc khớp lệnh là cơ sở cho việc thực hiện phương thức khớp lệnh ở các Sở giao dịch chứng khoán. Các nguyên tắc khớp lệnh chủ yếu bao gồm ưu tiên về giá, ưu tiên về thời gian, ưu tiên khách hàng và ưu tiên khối lượng.

Phần lớn các giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Việc thực hiện phương thức khớp lệnh ở các Sở giao dịch chứng khoán thường được thực hiện theo các nguyên tắc chủ yếu sau:

(1) Nguyên tắc ưu tiên về giá: Lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Điều đó có nghĩa là:

 • Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

(2) Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

(3) Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá và có cùng thời gian nhập lệnh thì lệnh của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch có tính chất tự doanh của công ty chứng khoán.

(4) Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Nếu các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc đều là lệnh tự doanh có cùng mức giá và cùng thời gian thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Các loại khớp lệnh chứng khoán

Có nhiều loại khớp lệnh trong thị trường chứng khoán, bao gồm:

 • Khớp lệnh định kỳ
 • Khớp lệnh liên tục
 • Lệnh giới hạn (LO)
 • Đặt lệnh ATO
 • Lệnh ATC
 • Lệnh thị trường (MP)

Khớp lệnh định kỳ

Định nghĩa

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khớp các lệnh mua, lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất.

Thực hiện Lệnh Định kỳ thường được các sàn giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở và đóng cửa, bao gồm Lệnh giới hạn (LO) và Lệnh ATO / ATC.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ

Trong sổ lệnh đối với 1 mã cổ phiếu của phiên khớp lệnh định kỳ có thông tin như sau:

 • Có 8 nhà đầu tư A, B, C, D, E, F, G, H đặt lệnh mua/ bán giới hạn theo khối lượng và giá (có thông tin tại hình ảnh)
 • 2 NĐT đặt lệnh ATO: J đặt bán khối lượng 3000cp và I đặt mua khối lượng 2000cp
 • Trong đó nhà đầu tư F đặt bán vào lúc 8h15, nhà đầu tư G bán 4000cp lúc 8h20
 •  Giá tham chiếu của cổ phiếu đó ngày hôm nay là 100.000đ/cp => Theo nguyên tắc ưu tiên cho người đặt mua giá cao và ưu tiên cho người chào bán giá thấp sẽ có cột cộng dồn khối lượng

Trong cột mua sẽ có 2000 cp của I và cột bán sẽ có 3000 cp của J ưu tiên cộng vào trước tiên.

Theo nguyên tắc khớp lệnh:

 • Ưu tiên lệnh ATO trước thì nhà đầu từ I và J được ưu tiên thực hiện trước
 • Theo ưu tiên về giá: Thì nhà đầu tư A,B,C được ưu tiên thực hiện lệnh mua bởi họ đặt ở mức giá cao còn H, F,G được ưu tiên bán trước vì đặt bán ở giá mức thấp nhất.
 • Theo ưu tiên về thời gian thì chọn nhà đầu tư F bởi đặt trước NĐT G 5p.

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Khớp lệnh liên tục

Định nghĩa

Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được thực hiện dựa trên việc so khớp lện mua và lệnh bán tại thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống. Là phương thức gia dịch ngay lập tức nghĩa là giá cả được xác định liên tục, không phải đưa lệnh vào sau đó chờ đến một thời điểm nhất định nào đó hệ thống giao dịch mới khớp lệnh.

Ví dụ về khớp lệnh liên tục

Khối lượng mua Giá mua Khối lượng bán Giá bán
1000 (A) 80 78 2000 (C)
1000 (B) 81
 • Nếu lệnh C được nhập vào trước sau đó đến lệnh B và lệnh A thì chỉ có 1 mức giá khớp 78.000đ với khối lượng khớp 2.000 cổ phiếu.
 • Nếu trình tự các lệnh nhập vào hệ thống là A, B, C thì giá khớp sẽ là 80.000đ cho lệnh A, C và 81.000đ cho lệnh B, C với khối lượng khớp 1.000 cổ phiếu tại mỗi mức giá.
 • Nếu trình tự các lệnh nhập vào hệ thống là A, C, B thì giá khớp sẽ là 80.000đ cho lệnh A, C và 78.000đ cho lệnh B, C với khối lượng là 1.000 cổ phiếu tại mỗi mức giá.
 • Nếu trình tự các lệnh nhập vào hệ thống là B, C, A thì giá khớp sẽ là 81.000đ cho lệnh B, C và 78.000đ cho lệnh A, C với khối lượng là 1.000 cổ phiếu tại mỗi mức giá.

Lệnh giới hạn (LO)

LO (Lệnh giới hạn) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh LO sẽ có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập trên hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch đó hoặc cho đến khi lệnh bị hủy.

Lệnh LO được áp dụng cho các cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn là HNX, UPCOMHOSE và cũng có thể sử dụng trong các phiên giao dịch khác. Hiệu lực của lệnh LO được tính từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi lệnh bị hủy (hoặc khi hết thời hạn giao dịch).

Đặt lệnh ATO

Lệnh ATO (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ (hiện tại thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa là 8h30-9h) xác định giá mở cửa. Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

Nhà đầu tư lưu ý, khi đặt lệnh ATO trên các phiếu lệnh tại công ty chứng khoán, không cần ghi giá cụ thể mà ghi ATO.

Lệnh ATC

Lệnh ATC (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa (10h15-10h30). Lệnh ATC sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

Lệnh thị trường (MP)

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua bán chứng khoán theo giá tốt nhất trên thị trường. Điều này có nghĩa là lệnh mua chứng khoán ở mức giá thấp nhất, hoặc bán ra với giá cao nhất trên thị trường.

Lệnh MP có thể khớp lệnh gộp nhiều bước giá với nhau. Nếu như sau khi khớp lệnh tại mức giá tốt nhất vẫn còn khối lượng chưa khớp hết thì lệnh sẽ tiếp tục khớp lên mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khớp hết khối lượng đặt của bạn. Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần thì lệnh thị trường mua hoặc giá sàn đối thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc chuyển thành lệnh giới hạn tại giá sàn.

Lệnh thị trường sẽ được tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Cách khớp lệnh chứng khoán

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán mà bạn nên biết

Trong mỗi phiên giao dịch, giá giao dịch của từng loại chứng khoán được hình thành sau khi khớp lệnh được nhập vào hệ thống theo thứ tự nguyên tắc ưu tiên sau:

 •  Ưu tiên giá: Lệnh MUA với giá cao hơn sẽ được thực hiện trước. Lệnh BÁN với giá THẤP hơn sẽ được thực hiện trước.
 •  Ưu tiên về thời gian: Trường hợp lệnh mua và lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh được nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện.
 •  Ưu tiên khối lượng: Nếu cả giá và thời gian đều như nhau, đơn hàng có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Giá giao dịch được xác định theo các nguyên tắc sau:

 • Là giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất có thể được thực hiện.
 • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn khối lượng giao dịch lớn nhất, hãy chọn giá gần với giá tham chiếu.
 • Nếu vẫn còn nhiều giá thỏa mãn hai quy tắc trên thì giá cao nhất sẽ được chọn.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức liên quan đến khớp lệnh. Hy vọng các nhà đầu tư có thể hiểu rõ khớp lệnh trong chứng khoán là gì và các cách khớp lệnh được thực hiện. Từ đó có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp hơn đối với xu hướng thay đổi của thị trường.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Traderthongmih.com – Khi theo dõi được những tin tức về thị trường chứng khoán trên các sàn giao dịch lớn như sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư có thể sẽ dễ dàng đọc những thông báo về ngày hội cổ đông kèm theo đó là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng. Đây là hai mốc thời gian mà nhà đầu tư cần lưu ý. Lý do có hai ngày này là vì cổ phiếu được mua đi bán lại thường xuyên trên thị trường nên tổ chức phát hành phải xác định những cổ đông hiện hữu, hay khái niệm thường được nhắc đến là chốt danh sách cổ đông cho mục đích hưởng quyền.

Vậy ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Trong những lần chia tách cổ phiếu, các nhà đầu tư cần hiểu rõ và mục đích của ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thành toán khi nhà đầu tư muốn có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán được hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Tham khảo thêm:

Các quyền đó gồm các quyền cơ bản như sau:

 • Quyền nhận cổ tức
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 • Quyền tham dự đại hội cổ đồng, …

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày người mua sẽ không nhận được các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua các cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…) Mục đích của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

Vai trò ngày giao dịch không hưởng quyền ra sao?

Quy định tổ chức ngày giao dịch không hưởng quyền có 2 tác dụng lớn:

Đầu tiên, ngày giao dịch không hưởng quyền là “ngày làm việc liền trước” ngày đăng ký cuối cùng. Ở đây mình nhấn mạnh ngày làm việc vì trong trường hợp bạn không nắm rõ lịch ngày làm việc, lễ tết trong năm thì rất có thể sẽ bị nhầm lẫn đáng tiếc khi giao dịch. Mặt khác, nếu ngày đăng ký cuối cùng vào thứ 2 tuần sau thì ngày giao dịch không hưởng quyền phải là thứ 6 tuần này do thứ 7 chủ nhật không được tính là ngày làm việc.

Rõ ràng việc quy định Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc bạn phải căn ngày nghỉ lễ để tính lùi lại so với ngày đăng ký cuối cùng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Thứ 2, khi thực hiện các quyền mà cổ đông được nhận như: quyền cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua khi công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn, hoặc đôi khi có thể là nhiều quyền một lúc. Vấn đề ở đây là khi thực hiện các quyền này thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống bởi thao tác điều chỉnh kỹ thuật từ Sở Giao dịch.

Cổ phiếu bị giảm giá có thể là do trừ giá, chia giá hoặc bởi tác động của nhiều quyền 1 lúc. Và sự điều chỉnh giảm này thường xuất hiện trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ về ngày giao dịch không hưởng quyền

Trong trường hợp này, nếu ngày 8/11 là ngày đăng ký cuối cùng thì ngày 7/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, bởi:

 • Bạn mua chứng khoán ngày 6/11, thì ngày chứng khoán về là ngày 8/11. Tức là khi chốt quyền, bạn sẽ có tên trong danh sách cổ đông.
 • Nếu bạn mua chứng khoán ngày 7/11 thì chứng khoán về tài khoản ngày 9/11, sau ngày đăng ký cuối cùng và không được hưởng quyền.

Việc xác định hai trường hợp này là điều quan trọng bởi liên quan đến chiến lược giao dịch.

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng (hay ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức) là ngày mà một người phải có tên trong hồ sơ của công ty với tư cách là cổ đông để nhận cổ tức. Khi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức được thiết lập, ngày giao dịch không hưởng quyền cũng được thiết lập theo các quy tắc của sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được giao dịch.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc liền sau Ngày giao dịch không hưởng quyền. Theo quy định, thời hạn thanh toán là T+2 đối với các giao dịch bình thường. Tức là sau 02 ngày làm việc, thì chứng khoán hoặc tiền sẽ về tài khoản của nhà đầu tư.

Các cổ đông sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đăng ký và bảo đảm trong danh sách nhận cổ tức vào ngày đã định. Các nhà đầu tư có thể hiểu là tại thời điểm từ trước đến ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức, cổ đông nào đang sở hữu (không bán chuyển nhượng đi) thì sẽ được hưởng cổ tức.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là gì?

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông. Thông báo này bao gồm các thông tin về quy mô cổ tức, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức cũng là ngày cuối cùng mà người nắm giữ quyền chọn phải cho biết liệu họ có thực hiện quyền chọn hay không. Đây còn được gọi là “ngày hết hạn”.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày ít quan trọng so với các ngày nhận cổ tức, bao gồm ngày không hưởng cổ tức, ngày thanh toán và ngày lập hồ sơ. Ngày này chỉ truyền đạt thông tin về thời hạn nhận cổ tức và không bất kỳ tác động mua bán nào sẽ diễn ra.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về ngày giao dịch không hưởng quyền và những vai trò quan trọng của ngày này đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết, các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đúng đắn ngày giao dịch để thu được nhiều nguồn lợi nhuận cao.

Điều kiện để giao dịch mua và bán cổ phiếu quỹ

Traderthongminh.com – Cổ phiếu quỹ – Đây chính là các loại cổ phiếu đang được chính công ty phát hành mua lại và nắm giữ như các nhà đầu tư khác.

Vậy điều kiện để mua và bán cổ phiếu quỹ là gì? Cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Điều kiện để mua và bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện để giao dịch mua và bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ

Để có thể mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp muốn mua cần phải đảm bảo một số điều kiện sau:

 • Một doanh nghiệp muốn mua lại cổ phiếu quỹ thì cần có đầy đủ nguồn vốn. Việc xác định nguồn vốn sẽ được căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất của công ty đó, được kiểm toán theo quy định.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.
 • Nếu công ty phát hành dùng lợi nhuận sau thuế để mua cổ phiếu thì sẽ bị giới hạn về nguồn vốn thực hiện. Trong đó, nguồn vốn được sử dụng sẽ không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối thông qua báo cáo tài chính hợp lệ.
 • Nếu nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính thấp hơn lợi nhuận sau thuế đã được phân phối trên báo cáo tài chính, thì công ty phát hành chỉ được dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phát hành. Trước khi sử dụng nguồn lợi nhuận này, công ty cần chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện để bán cổ phiếu quỹ

Một doanh nghiệp muốn bán ra thị trường cổ phiếu quỹ thì cần phải lưu ý các điều kiện sau:

 • Trước hết, chúng ta cần lưu ý tới thời gian phát hành cổ phiếu quỹ. Theo quy định của pháp luật, các công ty cổ phiếu chỉ được phép bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày mua gần nhất.
 • Trong trường hợp cổ phiếu quỹ này được bán làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên công ty thì có thể bán sớm hơn thời hạn kể trên. Các công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của mình để sữa chữa lỗi giao dịch cũng có thể bán trước thời hạn 6 tháng.
 • Việc bán cổ phiếu quỹ phải được quyết định bởi hội đồng quản trị. Việc quyết định phải thông qua phương án bán cổ phiếu cụ thể, có thời gian thực hiện rõ ràng và có nguyên tắc xác định giá cụ thể. Trước khi bán cổ phiếu quỹ, công ty cần có một công ty chứng khoán được chỉ định trước để thực hiện các giao dịch.

Cách thức giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ

Các công ty sẽ phải thực hiện niêm yết cổ phiếu quỹ của mình trên sở giao dịch chứng khoán khi thực hiện mua/bán cổ phiếu theo quy định. Nếu công ty đại chúng có cổ phiếu nhưng chưa thực hiện niêm yết giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thì sẽ phải thông qua một bên trung gian thứ 3 khi mua lại cổ phiếu của mình. Công ty trung gian này sẽ là một công ty chứng khoán được chỉ định.

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Trong quá trình mua bán, cổ phiếu sẽ được tính theo nguyên tắc như sau:

 • Giá đặt mua sẽ nhỏ hơn hoặc bằng: giá theo chiếu + (giá tham chiếu x 50% biên độ giao động của giá cổ phiếu).
 • Giá đặt mua sẽ lớn hơn hoặc bằng: giá theo chiếu – (giá tham chiếu x 50% biên độ giao động của giá cổ phiếu).

Các công ty sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu theo ngày bằng phương thức khớp lệnh. Lệnh giao dịch sẽ phải đạt tối tối thiểu 3% và tối đa 10% tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch đã được đăng ký.

Nhược điểm của cổ phiếu quỹ

Mặc dù cổ phiếu quỹ có nhiều lợi ích đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên trước khi quyết định đầu tư vào loại cổ phiếu này, các doanh nghiệp cần phải chú ý một số nhược điểm của cổ phiếu quỹ, bao gồm:

 • Cổ phiếu quỹ có thể bị lạm dụng, làm mất an toàn tài chính ảnh hưởng đến các chủ nợ hoặc có thể ban lãnh đạo mua cổ phiếu quỹ từ 1 số cá nhân nhất định gây hại cho cổ đông
 • Khi mua cổ phiếu quỹ sẽ dẫn đến giảm nguồn tiền mặt dành cho hoạt động kinh doanh khác của công ty
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ và giá cổ phiếu có thể tiếp tục giảm.
 • Việc công ty mua cổ phiếu quỹ có thể khiến các nhà đầu tư cho rằng khả năng tăng trưởng trở lại của doanh nghiệp bị giảm đi, làm giảm sút niềm tin của các nhà đầu tư.
Điều kiện để giao dịch mua và bán cổ phiếu quỹ
Midsection of businessman calculating invoice with piggybank and coins at office desk

Tham khảo thêm:

Do đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý một số điểm sau khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ:

 • Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ khiến nguồn vốn lưu động/ tiền mặt trong công ty giảm. Vì thế, chủ doanh nghiệp cần có quyết định, tính toán kỹ lưỡng. Đồng thời, doanh nghiệp cần có phương án dự phòng cần thiết cho những trường hợp có thể xảy ra.
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ cần cân nhắc đến quyền, lợi ích của tất cả các công đông. Tránh việc mất cân bằng lợi ích, người mua giá quá đắt, người mua giá quá rẻ.
 • Cổ phiếu quỹ có thể phát hành trên thị trường bất cứ thời điểm nào, sau khi đã đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì thế, doanh nghiệp cần có phương án phát hành cụ thể để kịp thời đưa ra thị trường vào thời điểm thích hợp nhất.
 • Cổ phiếu quỹ có thể được hủy bỏ để giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc hủy bỏ phải được sự đồng thuận của đại hội đồng cổ đông.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản để giải thích cho các bạn về cổ phiếu quỹ và các lợi ích, cách thức giao dịch của loại cổ phiếu này trên thị trường.

Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Traderthongminh.com – Cổ phiếu quỹ được xem là một thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến hiện nay trong giao dịch và mua bán cổ phiếu. Tùy theo mức độ tình hình thực tế của thị trường mà các công ty sẽ phát hành loại cổ phiếu này.

Vậy cổ phiếu quỹ là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Cổ phiếu quỹ là gì?

Hiểu một cách đơn giản, cổ phiếu quỹ là một loại cổ phiếu, được phát hành bởi công ty cổ phần đại chúng. Sau khi được phát hành, cổ phiếu sẽ được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn của mình. Cổ phiếu quỹ là một loại cổ phiếu do các doanh nghiệp phát hành. Người đầu tư, nắm giữ cổ phiếu hay còn gọi là cổ đông cũng chính là chủ của công ty đó. Vì thế, cổ phiếu quỹ còn được biết tới như một loại cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông trong công ty. Mỗi nhà đầu tư sẽ nắm giữ một mức % cổ phiếu khác nhau.

Cổ phiếu quỹ là gì?.Tham khảo thêm:

Đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của chính công ty, nhưng bản thân cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông phải là chủ công ty đó. Do đó cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông, tương ứng với mức % NĐT mình nắm giữ. Vậy nên, các đặc điểm cơ bản của cổ phiếu quỹ bao gồm:

 • Đây là loại cổ phiếu không được trả cổ tức bằng tiền, không được thưởng/trả bằng cổ phiếu, …
 • Người nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết với các hoạt động của công ty.
 • Người nắm giữ không được thu mua các loại cổ phiếu mới hay mua cổ phiếu ưu đãi.
 • Người nắm giữ cổ phiếu không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (EPS), đồng thời không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty.
 • Tổng số cổ phiếu không được vượt quá tỷ lệ vốn hóa ban đầu.
 • Khi thực hiện các hoạt động mua/bán cổ phiếu, doanh nghiệp không ghi nhận lãi/lỗ mà chỉ ghi nhận việc tăng/giảm nguồn vốn.
 • Có thể hủy cổ phiếu quỹ hoặc giữ lại/bán ra khi cảm thấy cần thiết.

Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Sau khi tìm hiểu những thông tin về khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu quỹ, chúng ta có thể thấy rõ doanh nghiệp muốn đầu tư vào cổ phiếu nhưng chưa biết đầu tư vào đâu thì “đổ tiền” vào cổ phiếu quỹ cũng là một chiến lược tốt.

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ có cách thực hiện khác nhau tùy vào tình hình, chính sách khác nhau của từng công ty. Thông thường, các công ty sẽ mua cổ phiếu quỹ để tối ưu khoản đầu tư, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi một cách hiệu quả nhất. Cổ phiếu thường được mua vào thời điểm mà công ty cho rằng mức giá sẽ tăng mạnh nhất.

Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Bên cạnh đó, cổ phiếu quỹ cũng là một phương pháp được sử dụng để công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông khi giá cổ phiếu giảm. Lúc này, trên thị trường, số lượng cổ phiếu được lưu hành sẽ giảm xuống. Việc nguồn cung bị hạ có thể tạo thành một động lực mới giúp giá cổ phiếu tăng trở lại.

Chính vì thế, các công ty thường mua cổ phiếu quỹ để tăng giá trị cổ phần cho các cổ đông.

Sau đây là các lợi ích khi mua lại cổ phiếu quỹ mà công ty sẽ nhận được:

 • Công ty sẽ lấy niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư bên ngoài, rằng cổ phiếu đang đánh giá thấp và đáng để đầu tư, do đó kích cầu tăng giá cổ phiếu.
 • Đồng thời giúp chủ doanh nghiệp trấn an cổ đông nếu cổ phiếu giảm sâu, lời khẳng định công ty vẫn đang rất tốt.
 • Việc mua cổ phiếu trên thị trường sẽ tác động đến thị trường làm cho giá cổ phiếu tăng lên hoặc hạn chế tốc độ giảm giá cổ phiếu, cũng như tình hình giao dịch cổ phiếu sôi động hơn.
 • Khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ, thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm do đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng (EPS) tăng lên. => Giá cổ phiếu tăng lên.Công ty kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng
 • và có thể xem như là cơ hội đầu tư hơn là đi đầu tư chỗ khác.
 • Công ty cũng có thể mua lại cổ phiếu quỹ để thưởng nhân viên thay cho phát hành ESOP
 • Một số ảnh hưởng khi mua lại cổ phiếu quỹ Khi đã nắm được cổ phiếu quỹ là gì, bạn cũng cần tìm hiểu chi tiết về những nhược điểm khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ như sau: Giảm đi một lượng tiền mặt tại công ty.

Quy định mua bán cổ phiếu quỹ như thế nào?

 • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.
 • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.
 • Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán

Traderthongminh.com – Lệnh ATO có thể được hiểu là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định về giá mở cửa. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ về loại lệnh này.

Vậy ATO là gì? Lệnh ATO là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Lệnh ATO là gì?

Lệnh ATO (At-The-Open) là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá mở cửa của phiên giao dịch. Đây là một trong những lệnh cơ bản và phổ biến nhất trong giao dịch chứng khoán.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán
Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán

Tham khảo thêm:

Đặc điểm của lệnh ATO 

Lệnh ATO có các đặc điểm sau:

 • Được cho phép trong các phiên trước khi mở (sáng và chiều).
 • Thời gian đặt lệnh là 15 phút đầu tiên trước khi mở giao dịch.
 • Thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa là 8h30-9h.
 • Chỉ có hiệu lực khớp lệnh trong phiên ATO. Phiên ATO là gì? Phiên ATO là phiên xác định giá mở cửa, diễn ra từ 9h đến 9h15 (15 phút).
 • Lệnh sẽ bị hủy bỏ nếu thể được thực hiện khi mở cửa thị trường chứng khoán.
 • Chỉ áp dụng trên sàn HOSE.
 • Được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh chứng khoán.

Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh ATO dựa trên những thay đổi, biến động sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào ngày giao dịch trước đó mà họ cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến giá mở cửa của cổ phiếu vào ngày giao dịch tiếp theo.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán
Financial chart, coins and dice cubes

Chẳng hạn như những tin tức đặc biệt quan trọng như báo cáo thu nhập hàng quý hoặc thông báo về một hành động quan trọng của công ty có thể dẫn đến một lượng lớn lệnh mở cửa khi thị trường chính thức mở cửa vào sáng hôm sau.

Khi đặt lệnh này, nhà đầu tư chỉ cần nhập ATO và khối lượng cần mua/bán, không cần nhập mức giá.

Các loại lệnh trong chứng khoán

Bên cạnh lệnh ATO, chúng tôi gửi đến bạn đọc các loại lệnh phổ biến khác trong giao dịch chứng khoán.

 • Lệnh MP

Lệnh MP là gì? Lệnh MP (Market Order) hay còn được gọi là lệnh thị trường. Đây là một lệnh giao dịch để mua hoặc bán một cổ phiếu theo giá thị trường hiện tại. Điểm đặc biệt của lệnh MP là cá nhân không có quyền kiểm soát số tiền phải trả cho việc mua hoặc bán cổ phiếu. Giá do thị trường quy định.

Một lệnh thị trường có nguy cơ trượt giá cao trong một thị trường biến động nhanh. Các nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng giá giao dịch cuối cùng không nhất thiết phải là giá mà lệnh MP sẽ được thực hiện.

 • Lệnh ATC 

Lệnh ATC (At the Close) là gì là câu hỏi chung của rất nhiều nhà đầu tư mới bước chân vào con đường giao dịch chứng khoán. Bởi lệnh này có phần giống về mặt từ ngữ và dễ gây nhầm lẫn với lệnh ATO.

Lệnh ATC là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá đóng cửa. Lệnh ATC chỉ được phép trong các phiên đóng trước. Lệnh ATC chỉ được áp dụng cho sàn HOSE và HNX.

 • Lệnh LO 

Lệnh LO (Limit Order) hay còn được gọi là lệnh giới hạn. Đây là một lệnh giao dịch để mua hoặc bán một cổ phiếu ở một mức giá ấn định cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh MP giúp các nhà đầu tư không phải mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá mà họ không muốn. Do đó, trong lệnh MP, nếu giá thị trường không phù hợp với giá lệnh giới hạn, lệnh sẽ không được thực hiện.

Lệnh giới hạn gồm 2 loại nhỏ là lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán. Lệnh giới hạn mua chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn. Trong khi đó, lệnh giới hạn bán chỉ có thể được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.

Ví dụ: Một nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của công ty X với giá không quá $10. Nhà đầu tư có thể gửi một lệnh giới hạn cho số tiền này và lệnh này sẽ chỉ thực hiện nếu giá của cổ phiếu ABC là $10 hoặc thấp hơn.

So sánh lệnh ATO và ATC

Hai lệnh này tưởng chừng như trái ngược nhau hoàn hoàn nhưng giữa chúng vẫn có một vài nét tương đồng đáng lưu ý.

Lệnh ATO là gì? Cách đặt lệnh ATO trong chứng khoán
So sánh lệnh ATO và ATC
Lệnh ATO Lệnh ATC
Điểm giống
 • Được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh chứng khoán.
 • Được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng/mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
 • Chỉ có hiệu lực khớp lệnh trong phiên giao dịch ATO/ATC.
Điểm khác
 • Lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá mở cửa.
 • Lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại giá đóng cửa.

Lưu ý để đặt lệnh ATO hiệu quả

Bên cạnh việc nắm vững thời gian đặt lệnh ATO, nhà đầu tư cần lưu ý một vài bí quyết sau:

 • Nên dành 10 phút đầu để quan sát kỹ và xác định xu hướng giá cổ phiếu trong phiên trước khi đặt lệnh.
 • Đặt lệnh càng sớm thì khả năng khớp lệnh càng cao.
 • Ước định trước lượng cổ phiếu muốn mua để chắc chắn đủ tiền thanh toán.
 • Không cần ghi giá cụ thể khi đặt lệnh trên các phiếu lệnh tại công ty chứng khoán, nhà đầu tư chỉ cần ghi ATO.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc có thể hiểu thêm về lệnh ATO cũng như các loại lệnh phổ biến khác trong giao dịch chứng khoán. Từ đó, xây dựng cho mình một chiến thuật đầu tư thông minh.

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?

Traderthongminh.com – Những sàn giao dịch lớn như là Binance, FTX hay Houbi đều đang là những sàn giao dịch lớn được nhiều nhà đầu tư chọn để tham gia đầu tư. Trong đó có cả sàn giao dịch Coinbase cũng là 1 sàn uy tín và có quy mô lớn trên Thế giới được nhiều nhà đầu tư biết đến.

Vậy Coinbase là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Coinbase là gì?  

Coinbasesàn giao dịch tiền điện tử lớn thuộc top đầu trên Thế giới và là một ứng dụng ví dùng để lưu trữ coin như BTC, ETH, BNB,vv… Nó gần giống như các ví Blockchain hiện nay với nhiều ứng dụng, tiện ích, thông minh khi sử dụng.

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?
Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?

Bạn hoàn toàn được miễn phí khi tạo tài khoản trên sàn Coinbase hay sử dụng ví.  Đây là loại ví được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn sử dụng để trao đổi, mua bán, lưu trữ Bitcoin và nhiều đồng coin khác trên thị trường.

Ưu điểm và nhược điểm của ví Coinbase

Ưu điểm

Về ưu điểm của ví Coinbase, chúng ta có thể kể đến như:

 • Coinbase là sàn chấp nhận tiền tệ fiat và các loại tiền điện tử chính.
 • Có trang web độc quyền dành cho các nhà giao dịch Pro.
 • Sàn Coinbase có tính thanh khoản và khối lượng giao dịch lớn.
 • Bảo mật cao, an toàn khi giao dịch và lưu trữ tài sản.
 • Giao diện hiển thị đơn giản, dễ sử dụng.
 • Có app sử dụng trên thiết bị máy tính, điện thoại.

Nhược điểm

Tuy nhiên, Coinbase cũng có tồn tại một số nhược điểm như:

 • Hạn chế hỗ trợ giao dịch tại 1 số quốc gia.
 • Phí khi giao dịch trên sàn được đánh giá cao hơn so với 1 số sàn giao dịch khác.
 • Phương thức khi thanh toán bị giới hạn.
 • Chủ tài khoản không được giữ Private Key
 • Các đồng tiền điện tử giao dịch còn hạn chế.

Các dịch vụ của Coinbase

Mua và bán tiền tệ kỹ thuật số

Coinbase là sàn giao dịch mà bạn có thể mua bán, giao dịch các loại tiền kỹ thuật số trên đó. Cụ thể như mua hoặc bán các đồng coin như BTC, ETH, USDT và lưu trữ, quản lý chúng ngay trên ví sàn.

Sàn giao dịch điện tử GDAX

Đây là sàn giao dịch được đánh giá đẳng cấp và uy tín. Mang lại giao diện trực quan cho các nhà đầu tư khi giao dịch.

Cung cấp công cụ biểu đồ thông minh, linh hoạt cho phép nhà đầu tư kiểm tra, nghiên cứu dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?
Sàn giao dịch điện tử GDAX

Tham khảo thêm:

Coinbase Commerce

Coinbase Commerce là một dịch vụ thông minh giúp liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc áp dụng và sử dụng tiền kỹ thuật số. Nhờ vào Coinbase Commerce, doanh nghiệp có thể truy cập vào dữ liệu khách hàng của mình bằng việc chấp nhận thanh toán tiền điện tử.

Cung cấp nền tảng kỹ thuật số API

Nền tảng kỹ thuật số API thông minh của Coinbase giúp người dùng thực hiện nhiều chức năng ưu việt như đọc, viết hay thu thập dữ liệu để tạo ra các giao diện mới. Ngoài ra còn có thể tích hợp tiền điện tử vào các ứng dụng.

Cách đăng ký tài khoản Coinbase

Quy trình các bước để đăng ký tài khoản Coinbase như sau:

 • Bước 1: Truy cập vào trang chủ của Coinbase theo liên kết: https://www.coinbase.com/signup
 • Bước 2: Tiến hành điền đầy đủ thông tin của mình vào và chọn “Create Account”.
 • Bước 3: Bạn sẽ nhận được 1 Email từ Coinbase. Mở email để xác nhận là bạn đã tạo tài khoản trên sàn Coinbase thành công.

Cách tạo nhiều địa chỉ ví trên sàn Coinbase

Với mỗi tài khoản của bạn trên sàn Coinbase sẽ có 2 loại ví là ví chính và ví phụ. Với ví chính, nó sẽ tự động thay đổi địa chỉ sau mỗi lần giao dịch nhận tiền. Sau đó, địa chỉ ví chính sẽ tự động liệt kê vào danh sách ví phụ.

Để lấy được địa chỉ ví chính trên Coinbase. Bạn chọn vào tab “Accounts” => “Get Bitcoin Address” để tạo ví cho từng loại coin. Ngoài ví dụ tạo ví Bitcoin, những đồng coin khác bạn cũng làm theo các bước tương tự.

Với mỗi tài khoản Coinbase, bạn có thể tạo hàng nghìn địa chỉ khác nhau để nhận Bitcoin, Ethereum hay Litecoin,vv…

Với địa chỉ ví phụ là địa chỉ cố định vì thế nếu giao dịch với số tiền nhỏ bạn có thể dùng địa chỉ ví này.

Cách sử dụng ví Coinbase

Coinbase là gì? Coinbase có an toàn không?
Cách sử dụng ví Coinbase

Để dễ dàng làm quen với giao diện trên Coinbase, Tài Chính 24h sẽ giải thích một số tính năng hiển thị trên sàn để bạn dễ dàng theo dõi:

 • Dashboard: Là trang chủ tổng quan ví trên Coinbase.
 • Buy/Sell: Đây là chức năng mua bán trên sàn tại các nước Châu Âu và Mỹ. Hiện Việt Nam chưa được hỗ trợ giao dịch.
 • Send/Request: Dùng để giao dịch gửi các đồng coin ra nơi khác.
 • Account: Hiển thị tài sản của bạn đang có.
 • Tool: Dùng để tạo các địa chỉ của các đồng coin nhận tiền
 • Setting: Mục cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh thay đổi thông tin cá nhân, bật bảo mật,vv…

Coinbase có an toàn không?

Coinbase có thể được đánh giá là một sàn giao dịch an toàn thuộc Top đầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên Thế giới. Ngoài ra, sàn Coinbase cũng được hỗ trợ và hợp tác với nhiều quỹ đầu tư lớn có tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử. Vì vậy, nếu muốn giao dịch trên Coinbase thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ bảo mật, uy tín.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ những thông tin bổ ích và đầy đủ nhất gửi đến bạn về nội dung Coinbase là gì, cách đăng ký và sử dụng ví Coinbase ra sao,vv… Hy vọng đây sẽ là thông tin bổ ích và bạn có thể áp dụng thực hiện nó khi muốn tìm hiểu, giao dịch trên sàn tiền điện tử này.

Ưu điểm của sàn giao dịch Bostonmex khiến trader yêu thích

Traderthongminh.comNgày nay càng có nhiều sàn giao dịch về tài chính xuất hiện tại thị trường Việt Nam, trong số đó nổi bật lên trên chính là sàn Bostonmex. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang xuất hiện các thông tin Bostonmex lừa đảo đã khiến cho không ít người mới chơi sẽ cảm thấy không hề an tâm khi tham gia.

Vậy ưu điểm của sàn giao dịch Bostonmex là gì? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Tham khảo thêm:

Khái quát về sàn giao dịch Bostonmex

Bostonmex là một sàn môi giới chuyên cung cấp các dịch vụ đầu tư qua hàng loạt các sản phẩm giao dịch như cổ phiếu, vàng, năng lượng, chỉ số,…. Sàn giao dịch chính thức được thành lập vào năm 2012 theo số đăng ký 909 LLC 2021 do Cơ quan dịch vụ tài chính – FSA.

Khái quát về sàn giao dịch Bostonmex

Tới năm 2021, Bostonmex đã du nhập, tham gia vào thị trường Việt Nam và nhanh chóng trở thành cái tên hot, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Không giống như các đối thủ khác, mục đích hoạt động của sàn tại nước ta là mang tới giải pháp đầu tư đột phá cho các nhà đầu tư Việt.

Bostonmex lừa đảo có phải vậy không?

Với những nhà đầu tư lão làng thì tin đồn thất thiệt Bostonmex lừa đảo chẳng thể làm họ dao động. Nhưng với người mới tham gia, còn hạn chế về kinh nghiệm, hiểu biết thì vẫn khá lo lắng.

Bostonmex lừa đảo có phải vậy không?

Tuy nhiên có thể khẳng định Bostonmex không phải là sàn lừa đảo. Trước hết, bạn có thể thấy các thông tin Bostonmex lừa đảo lan tràn trên mạng đều không có bất cứ bằng chứng xác thực nào. Trong khi đó, sàn lại được cấp phép bởi cơ quan uy tín trong lĩnh vực đầu tư tài chính FSA, thậm chí, khi hoạt động, tổ chức này vẫn tiến hành giám sát từ xa.

Mọi chính sách áp dụng tại sàn đều đúng tiêu chuẩn. Hơn nữa, các chỉ số, thông tin tài chính thế giới luôn được cập nhật thường xuyên, hiển thị chính xác, rõ ràng trên website. Nền tảng giao dịch MT5 cũng là nền tảng được đánh giá là loại tốt nhất hiện nay.

Hơn nữa, nếu lừa đảo liệu sàn có phát triển rộng rãi trên nhiều quốc gia trên thế giới như hiện nay. Chưa kể, sàn còn là đối tác tin cậy của hàng loạt sàn giao dịch lớn trên thế giới như NYSE, Nasdaq,… Ngay cả những chuyên gia khi mở thử tài khoản tại đây để giao dịch cũng dành rất nhiều lời khen, đánh giá tốt. Do đó, bạn hoàn toàn có thể an tâm khi giao dịch tại Bostonmex.

Xem thêm:

Ưu điểm của sàn giao dịch Bostonmex

Không phải ngẫu nhiên giữa muôn vàn sàn giao dịch xuất hiện trên thị trường mà Bostonmex lại được các trader yêu mến đến như vậy. Đó là bởi các ưu điểm tuyệt vời sau:

Khuyến mãi hấp dẫn

Đến với Bostonmex, nhà đầu tư không chỉ được hưởng một môi trường giao dịch chất lượng mà còn có cơ hội tham gia hàng loạt các chương trình ưu đãi. Ngoài khoản tiền thưởng 100% số tiền nạp lần đầu tiên còn rất nhiều khuyến mãi khủng khác. Khi tranh thủ được các chương trình này, bạn sẽ gia tăng được số vốn không hề nhỏ.

Ưu điểm của sàn giao dịch Bostonmex

Trải nghiệm miễn phí với tài khoản Demo Bostonmex

Bostonmex cũng rất biết chiều lòng trader. Để các nhà đầu tư có thể trải nghiệm để đưa ra cảm nhận, đánh giá chính xác nhất về mình, sàn đã triển khai tài khoản Demo Bostonmex. Với loại tài khoản này, khách hàng có thể tham gia vào thị trường giao dịch thật với khoản tiền ảo do sàn cung cấp.

Chương trình đào tạo độc quyền

Một điểm độc đáo nữa chỉ có tại sàn Bostonmex, khó lòng tìm thấy ở các sàn giao dịch khác đó chính là chương trình đào tạo. Qua các lớp học trực tiếp, hội thảo trực tuyến hay video hướng dẫn, ebook đầu tư,… sàn giúp nâng cao, hoàn thiện kiến thức đầu tư, kỹ thuật đi lệnh hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Phương thức thanh toán đa dạng, nhanh chóng

Đây chính là một ưu điểm lớn giúp sàn ghi điểm trong lòng khách hàng. Không chỉ một mà sàn hỗ trợ rất nhiều các cách thức khác nhau nhằm tạo sự thuận lợi cho trader như thẻ ghi nợ Visa. Mastercard, ví điện tử Paypal, Skrill, Neteller hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Ngoài ra, tốc độ xử lý của hệ thống cũng gây ấn tượng mạnh. Chỉ vài phút là xong không khiến người dùng phải chờ đợi lâu. Hơn nữa, sàn còn miễn phí giao dịch nạp tiền trong suốt thời gian hoạt động tại đây.

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ, người dùng không tránh khỏi các vướng mắc, trục trặc. Thấu hiểu rõ điều này, Bostonmex đã triển khai xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Hoạt động 24/24, tất cả các ngày, kể cả cuối tuần, ngày nghỉ lễ nên bất cứ khi nào cần, sàn luôn luôn hỗ trợ tận tình, chi tiết, nhanh chóng.

Đánh giá chi tiết về sàn Bostonmex 2022

Traderthongminh.comBostonmex, được đánh giá là một sàn môi giới giao dịch hiện nay đang nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt đến từ các trader Việt Nam. Tuy nhiên, trước thông tin sàn Bostonmex lừa đảo đã khiến không ít người dùng cảm thấy lo lắng, hoang mang nhiều hơn.

Vậy thì điều đó có đúng hay là không? Hãy cùng chúng tôi đánh giá chi tiết về sàn Bostonmex này ngay nhé!

Xem thêm

Sơ lược về sàn Bostonmex

Bostonmex mới gia nhập vào thị trường Việt Nam vào năm 2021. Do đó, với giới đầu tư Việt, đây là một cái tên khá mới mẻ. Thế nhưng, thực tế, Bostonmex lại là một công ty lão làng với hơn 10 năm hình thành và phát triển trên thế giới.

Sơ lược về sàn Bostonmex

Theo thông tin công bố trên website chính thức, sàn được thành lập vào năm 2012, trụ sở đặt tại Kinh-xtao, St. Vincent & Grenadines. Mục tiêu nhằm mang tới các giải pháp lý tưởng, hướng đi cho hoạt động đầu tư, giao dịch thương mại toàn cầu.

Thông tin Bostonmex lừa đảo có thật không?

Thời gian gần dây, trên mạng internet thường xuyên xuất hiện các cụm từ Bostonmex lừa đảo. Điều này đã khiến không ít người trở nên hoang mang, lo lắng. Nhất là những trader mới bước chân vào nghề không biết điều đó có thật hay không.

Theo tìm hiểu, những bài đăng tố cáo Bostonmex lừa đảo khách hàng trên các trang mạng đều không đưa ra được bằng chứng xác thực cho sự việc này. Chúng chủ yếu xuất hiện dưới lời trần thuật của một số nickname nào đó. Vì vậy, không thể khẳng định Bostonmex spam.

Xem thêm:

Minh chứng Bostonmex không lừa đảo

Sàn Bostonmex mặc dù mới xuất hiện tại nước ta nhưng sàn đã có hơn 10 năm hoạt động trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở trong Vương Quốc Anh, sàn đã phát triển mạng lưới của mình ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hơn nữa, sàn được thành lập theo số đăng ký 909 LLC 2021 của Cơ quan dịch vụ tài chính – FSA. Để đạt được giấy phép này, sàn đã phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe cũng như bắt buộc phải tuân theo các quy tắc, chính sách trong quá trình hoạt động sau này.

Minh chứng Bostonmex không lừa đảo

Chưa kể, sàn hiện còn đang là đối tác của một loại sàn giao dịch lớn trên thế giới, chẳng hạn như NYSE, Nasdaq,… Thử hỏi nếu sàn không có được sự đảm bảo về độ tin cậy, liệu những sàn giao dịch hàng đầu đó có hợp tác hay không.

Ngoài ra, hệ thống giao dịch nạp rút tiền tại sàn cũng được đánh giá rất cao. Không chỉ đa dạng về các hình thức thanh toán mà tốc độ xử lý, thực hiện giao dịch siêu tốc, chỉ trong vài phút đồng hồ, đáp ứng nhu cầu của mọi nhà đầu tư.

Đánh giá chi tiết về sàn Bostonmex

Để bạn có cái nhìn toàn diện hơn, chúng ta cùng đi đánh giá chi tiết các mặt của dịch vụ do Bostonmex cung cấp.

Tham khảo thêm:

Sản phẩm giao dịch

Tại Bostonmex, nhà đầu tư có thể tiến hành giao dịch rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Chúng được chia thành 5 nhóm chính sau:

 • Forex: cho phép nhà đầu tư lợi dụng sự biến động tăng giảm giá trị của tiền tệ để tìm kiếm lợi nhuận.

 • Hàng hóa: tham gia giao dịch các mặt hàng dầu, kim loại quý cũng như các CFD trên môi trường trực tuyến.

 • Chỉ số: với các chỉ số hàng đầu được tuyển chọn một cách cẩn thận từ những tên tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh.

 • Cổ phiếu: mang cơ hội tiếp cận với nhiều loại cổ phiếu phổ biến tại Hoa Kỳ, châu Âu như Google, Amazon,….

 • Tiền điện tử: nhà đầu tư có thể giao dịch Bitcoin và các CFD tiền điện tử phổ biến khác mà không tốn phí hoa hồng.

Đánh giá chi tiết về sàn Bostonmex

Nền tảng giao dịch

Bostonmex sử dụng nền tảng MT5, một nền tảng mới được đánh giá cao nhờ sự thân thiện với người dùng. Chưa kể, chúng còn được tích hợp các đột phá mới, trang bị các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư kiểm soát cũng như đưa ra quyết định giao dịch một cách kịp thời, linh hoạt.

Chương trình đào tạo

Không chỉ đóng vai trò là trung gian môi giới, Bostonmex còn tổ chức rất nhiều các chương trình đào tạo độc quyền nhằm nâng cao kiến thức đầu tư, bổ sung kỹ thuật đi lệnh. Với các buổi hội thảo trực tuyến, lớp học trực tiếp, video hướng dẫn, Ebook đầu tư,… xây dựng dành cho mọi cấp độ, từ cơ bản, trung bình đến nâng cao.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Khâu chăm sóc, hỗ trợ khách hàng của Bostonmex được giới chuyên môn, các nhà đầu tư đánh giá rất cao. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hệ thống hoạt động 24/7 nên mọi thắc mắc, sự cố của khách hàng đều được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi thông qua hotline hoặc email.

Chương trình khuyến mãi

Đến với Bostonmex, bạn không chỉ được trải nghiệm một môi trường chất lượng mà còn có cơ hội tham gia rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ngoài khoản tiền thưởng 100% khi nạp tiền lần đầu tiên vào tài khoản, sàn còn có rất nhiều ưu đãi tuyệt vời. Tận dụng được những chương trình này, nhà đầu tư sẽ có được một khoản tiền bonus khủng, gia tăng số vốn của mình để thoải mái giao dịch hơn.

Các câu hỏi thường gặp về sàn Bostonmex trader nên biết

Traderthongminh.com – “Bostonmex lừa đảo” thông tin khiến cho không ít các traders trở nên hoang mang. Bởi thực tế, thì sàn giao dịch này vẫn đang hoạt động vô cùng sôi nổi. Lượng traders giao dịch trên sàn nãy cũng gọi là cực khủng.

Vậy thực hư thông tin này như thế nào? Và những câu hỏi nào các bạn sẽ thường gặp khi giao dịch tại sàn Bostonmex. Theo dõi ngay sau đây nhé!

Xem thêm

Đôi nét về sàn Bostonmex

Bostonmex dù mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam nhưng đã tạo nên sức nóng đối với giới traders. Hiếm có traders nào lại không biết đến sàn giao dịch này. Lý do Bostonmex chiếm lĩnh được thị trường là bởi sàn giao dịch này đã có lịch sử lâu đời. Bostonmex ra mắt thị trường từ năm 2012 tại Vương Quốc Anh và được cấp phép hoạt động bởi Cơ quan dịch vụ tài chính FSA. Với nguồn gốc ra đời rõ ràng cộng với sự bảo chứng uy tín bởi FSA, Bostonmex nhanh chóng phủ sóng thị trường.

Đôi nét về sàn Bostonmex

Về sản phẩm, Bostonmex cũng tương tự như nhiều sàn giao dịch khác trên thị trường cung cấp các loại hình gồm cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số, forex và hàng hóa. Điểm hay của sàn giao dịch Bostonmex là các sản phẩm đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị uy tín hàng đầu trên thế giới. Nhờ đó, các traders có thể yên tâm dòng tiền đầu tư vào các sản phẩm tại Bostonmex sẽ có tiềm năng sinh lời tốt nhất.

Về tài khoản, Bostonmex cũng ghi điểm khi cung cấp 4 cấp độ tài khoản gồm Classic, Fixed, Pro, ECN. Tùy vào điều kiện, người chơi có thể lựa chọn tài khoản phù hợp để giao dịch.

Về tính bảo mật, Bostonmex là một trong những sàn giao dịch luôn nỗ lực đảm bảo các quyền lợi cho người chơi. Vì vậy, sàn Bostonmex áp dụng công nghệ tiên tiến để bảo vệ thông tin mọi giao dịch của người chơi.

Về nền tảng, Bostonmex áp dụng nền tảng MT5. Đây là nền tảng ưu việt, đa dạng các khung thời gian và thực hiện lệnh nhanh chóng. Với nền tảng này, người chơi sẽ dễ dàng thực hiện mọi thao tác mua bán mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Các câu hỏi thường gặp về sàn Bostonmex

Nên đầu tư vào sàn Bostonmex hay không?

Gần đây có nhiều thông tin về bostonmex lừa đảo tuy nhiên những thông tin này chưa thực sự chính xác và Bostonmex là nơi đổi máy test uy tín mới và đáng mua. Đặc biệt Bostonmex cung cấp một quỹ đầu tư riêng biệt hẳn. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu hay tiền điện tử trong dài hạn. Kết hợp với các sản phẩm giao dịch dễ dàng trong ngày như ngoại hối chỉ số,… Tuy nhiên nếu bạn nên cân nhắc sử dụng đòn bẩy dựa trên nguồn tài chính và nhu cầu cá nhân của mình. Để bắt đầu bạn nên chỉ giao dịch với đòn bẩy thấp nhất. Để tăng cường bảo mật các nhà đầu tư có thể mở tài khoản demo tại Bostonmex.

Tiền giao dịch tối thiểu là khoảng bao nhiêu?

Trong mọi trường hợp hầu hết các nhà môi giới không tính phí nhiều hơn $100 đến $250 cho tài khoản giao dịch tiêu chuẩn của bạn. Đối với Bostonmex số tiền gửi tối thiểu cho tài khoản tiêu chuẩn đó là $ 250. Tuy nhiên số tiền gửi tối thiểu được khuyến nghị nên là $ 500 tài khoản. Với mức ký quỹ này các bạn có thể đầu tư ít nhất 2 loại sản phẩm giao dịch tại Bostonmex.

Hiện tại Bostonmex triển khai những chương trình ưu đãi hấp dẫn. Ngoài 100% tiền thưởng gửi lần đầu còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Vì vậy nên tận hưởng tiền thưởng cao hơn với số tiền gửi cao hơn để giao dịch thoải mái.

Mức chênh lệch tại Bostonmex so với các sàn khác?

Theo thông tin có sẵn trong phần tài khoản Giao dịch của trang web Bostonmex thì chênh lệch giá bắt đầu từ 1.1 đối với các loại sản phẩm. Mức chênh lệch cho mỗi loại tài khoản giao dịch sẽ dao động trong khoảng 0.0 đến 1.3 pips. Tuy nhiên chi phí giao dịch sẽ là mối quan tâm cuối cùng của các bạn với một nhà môi giới như là Bostonmex. Tất cả các loại tài khoản đều có tiền thưởng và không có phí hoán đổi nào và hoa hồng (ngoại trừ tài khoản ENC: hoa hồng $0 là $10).

Các câu hỏi thường gặp về sàn Bostonmex

Sàn Bostonmex có dấu hiệu lừa đảo hay không?

Giống như nhiều sàn giao dịch khác, tin tức Bostonmex lừa đảo vẫn xuất hiện nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, thực hư độ chính xác của tin tức này thì cần phải phân tích kỹ hơn. Bởi thị trường sàn giao dịch đang bị nhiễu loạn thông tin rất nhiều.

Đối với sàn Bostonmex, tin tức lừa đảo là không có căn cứ nào. Bởi Bostonmex chính là sàn giao dịch được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan Dịch vụ Tài chính FSA. Vì vậy, việc sàn giao dịch Bostonmex lừa đảo là không thể nào. Bên cạnh đó, mọi hoạt động giao dịch của Bostonmex luôn được minh bạch, và rõ ràng. Vậy nên đây là điểm đến an toàn và đáng tin cậy.

Xem thêm:

Cung cấp những loại đòn bẩy nào?

Khách hàng của sàn Bostonmex có thể giao dịch với tỷ giá cao tới 1:1000 cho bất kỳ tài khoản giao dịch . Nó chính là một trong những nhà môi giới đòn bẩy cao. Vì vậy nhà đầu tư nên chuẩn bị lượng kiến ​​thức nhất định tốt nhất trước khi bước vào giao dịch. Vì nó khá rủi ro Bostonmex khuyên bạn chỉ nên đầu tư vào số tiền nhàn rỗi của chính bản thân mình!

Thực hư về sàn Bostonmex lừa đảo

Traderthongminh.comBostonmex đang được đánh giá là 1 sàn giao dịch Forex đang được rất nhiều traders săn đón thông tin. Nên câu hỏi Bostonmex là gì hiện nay đang được tìm kiếm rất nhiều trên mạng. Bởi vì đây là sàn khá mới tại thị trường Việt Nam.

Vậy thực hư về sàn Bostonmex lừa đảo có đúng hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Xem thêm

Bostonmex là gì?

Bostonmex là một trong những sàn giao dịch chứng khoán mới hiện nay tại Việt Nam. Đây là nơi đang gây nhiều tranh cãi khi có các chính sách ưu đãi rất hấp dẫn nhưng lại không đến từ thương hiệu nổi tiếng. Theo các chuyên gia, sàn chứng khoán Bostonmex cũng có cách hoạt động chuẩn xác tương tự với những sàn khác. Tuy nhiên, thông tin Bostonmex lừa đảo vẫn đang xuất hiện rất nhiều mọi nơi.

Sàn giao dịch này hiện có địa chỉ đăng ký tại đảo Saint Vincent và Grenadines, và Vương Quốc Anh. Đơn vị đang được cấp chứng chỉ hoạt động bởi tổ chức FSA. Đây cũng là thông tin phần nào khiến các nhà đầu tư Việt Nam an tâm hơn. Bởi FSA nổi tiếng với những quy định xét duyệt cực kỳ khó. Chứng chỉ của tổ chức này được xem là văn bản bảo đảm cho đơn vị này uy tín.

Hiện tại, sàn giao dịch Bostonmex đang hỗ trợ đòn bẩy cao với tỷ lệ lên đến 1:1000. Nhờ đó mà các nhà đầu tư có thể dựa vào để nhanh chóng tìm kiếm được lãi suất. Tuy vậy, điều này cũng đi kèm với nhiều rủi ro có thể xảy ra khác. Vì vậy, nếu đang có ý định đầu tư, thì bạn hãy nghiên cứu thật kỹ càng trước khi xuống tiền.

Lịch sử hình thành

Bostonmex mới ra nhập thị trường Việt Nam vào năm 2021. Tuy nhiên, không phải năm 2021, mà sàn giao dịch này mới được thành lập mà có lịch sử ra đời từ năm 2012. Bostonmex đang được cấp phép hoạt động và chịu sự quản lý của Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA).

Dù là tên tuổi mới tại thị trường ở Việt Nam nhưng Bostonmex đã nhanh chóng tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng. Lý do là bởi sàn giao dịch này đề cao quyền lợi và trải nghiệm của mọi khách hàng. Với dịch vụ ưu việt, và giao dịch minh bạch, nhanh chóng, giá cạnh tranh, độ bảo mật tuyệt vời, Bostonmex luôn là điểm đầu tư tin cậy của các traders thông thái.

Nền tảng giao dịch Bostonmex

Sàn giao dịch Forex Bostonmex tạo được sự ấn tượng với trade bởi nền tảng sử dụng. Thay vì dùng MT4 như các đơn vị khác, thì Bostonmex sử dụng MT5 giúp quá trình xử lý thông tin tốt hơn. Bostonmex chính là nền tảng giao dịch được xác định là tốt nhất năm 2019. Với những chuyên gia đánh giá cao ưu điểm này của đơn vị.

Cụ thể, MT5 sở hữu công cụ phân tích chỉ số, hay kỹ thuật tuyệt vời nhất hiện nay. Bên cạnh đó, khả năng đọc biểu đồ cũng như hiển thị thông tin của nền tảng Bostonmex cũng rất tốt. Thuật toán được sử dụng tạo nên bởi những chuyên gia hàng đầu. Việc này giúp MT5 tận dụng được chuyển động thị trường nhanh nhất, và chính xác nhất. Nhờ vậy mà việc đưa ra quyết định đầu tư của bạn sẽ đảm bảo chắc chắc hơn.

Ngoài ra, nếu chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực, bạn cũng nên xem xét và ưu tiên sàn giao dịch có nền tảng này. MT5 hỗ trợ tối đa trong việc quản trị rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mua bán. Toàn bộ giao dịch sẽ được đánh giá, hay kiểm soát 1 cách tự động để tránh sự cố đáng tiếc.

Phí giao dịch ở sàn Bostonmex

Sàn Bostonmex có biểu phí rất hấp dẫn, khiến nhiều khách hàng muốn đầu tư vào đây. Hoạt động nạp tiền sẽ được miễn phí hoàn toàn nếu bạn tham gia vào sàn giao dịch này. Bạn cũng sẽ được không mất tiền giữ lệnh qua đêm hay tiền hoa hồng. Nhờ đó mà bạn sẽ tiết kiệm được một khoản khá lớn so với việc đầu tư ở những sàn khác.

Với chi phí rút tiền thì đơn vị sẽ căn cứ vào cách thức thực hiện và giá trị bạn muốn rút. Hiện nay. Bostonmex hỗ trợ các hình thức nạp rút qua ví điện tử, hay tài khoản ngân hàng. Mặc dù đơn vị chưa liên kết với quá nhiều ngân hàng lớn nhưng vẫn có những thương hiệu quen thuộc khác.

Những sản phẩm giao dịch tại sàn Bostonmex

Tham khảo thêm:

Cổ phiếu

Bạn có thể đầu cơ giá cổ phiếu bằng cách sử dụng đòn bẩy chỉ với một khoản spread cực thấp và không mất 1 chi phí hoa hồng. Bostonmex mang đến cho các bạn cơ hội tiếp cận với các cổ phiếu phổ biến nhất Hoa Kỳ và Châu Âu dưới dạng CFDS, và giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Chọn cổ phiếu của các công ty hàng đầu Hoa Kỳ và châu Âu, bao gồm những tên tuổi lớn như Google,  hay Amazon, Tesla, Apple, và hơn thế nữa.

Tiền điện tử

Giờ đây, các quý đầu tư có thể giao dịch Bitcoin và các CFD tiền điện tử phổ biến khác với đòn bẩy và không tốn phí hoa hồng. Những quy tắc quanh hoạt động giao dịch trực tiếp tại các sàn giao dịch Bitcoin thường khá phức tạp và khó hiểu.

Bostonmex sẽ loại bỏ những quy tắc rườm rà trên, mang đến cho các bạn trải nghiệm giao dịch cực dễ chịu với mức giá phải chăng. Không giống những sàn giao dịch Bitcoin ẩn danh và có khả năng bị tin tặc tấn công, tất cả các giao dịch được thực hiện tại Bostonmex đều có thể theo dõi theo và quản lý.

Forex

Giao dịch tiền tệ, còn được gọi là giao dịch forex/ngoại hối/FX — cho phép mọi nhà đầu tư được tận dụng lợi thế từ biến động tăng giảm trong giá trị của một loại tiền tệ. Các nhà giao dịch forex mua và bán các cặp tiền bằng cách tìm đến những sàn giao dịch forex làm trung gian thực hiện giao dịch giữa người mua và người bán với nhau. Bostonmex luôn luôn nỗ lực để mọi người đều có thể trở thành nhà giao dịch Forex.

Hàng hóa

Tìm các cơ hội mới trên thị trường hàng hóa toàn cầu với Bostonmex. Giao dịch dầu, hay kim loại quý và các CFD khác trên môi trường trực tuyến là một  trong những phương pháp linh hoạt hơn cả để đầu tư và đa dạng hóa danh mục của bạn. Giao dịch CFD hàng hóa là một trong các phương pháp thuận tiện hơn cả để truy cập vào các loại hàng hóa dưới dạng CFD trên nền tảng MT5, tương tự như cách giao dịch tiền tệ Forex thông thường khác.

Chỉ số

Chỉ số là một cách đo lường cực kì hiệu quả hoạt động của một lĩnh vực hoặc một nhóm công ty cụ thể. Khi các nhà đầu tư giao dịch chỉ số với Bostomex, bạn không phải đang mua một tài sản vật chất như cổ phiếu. Thay vào đó,  các bạn chỉ đang giao dịch trên biến động giá theo thời gian thực của công cụ cơ sở trên thị trường mở. Bostonmex cung cấp danh sách những chỉ số hàng đầu được tuyển chọn cẩn thận, bao gồm những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới kinh doanh và được thiết kế để mang đến cho nhà đầu tư nhiều cơ hội giao dịch.

Vậy tin tức Bostonmex lừa đảo xuất hiện do đâu?

Tin tức Bostonmex lừa đảo là vô căn cứ. Nhưng tại sao một sàn giao dịch uy tín như Bostonmex lại bị tung tin lừa đảo. Đây là câu hỏi khiến nhiều người hoài nghi.

Ở thời đại công nghệ thông tin, mọi tin tức đều dễ dàng được đăng tải trên các diễn đàn, các mạng xã hội. Điều này mang đến nhiều lợi ích cho người dùng các mạng xã hội khi dễ dàng tiếp cận tin tức. Tuy nhiên, việc tự do đăng tải cũng tạo ra hệ lụy là những tin tức giả mạo, những chiêu trò bẩn nhằm hạ bệ đối thủ. Và sàn giao dịch Bostonmex cũng vướng vào hệ lụy này.

Xem thêm:

Vậy tin tức Bostonmex lừa đảo xuất hiện do đâu?

Tin tức Bostonmex lừa đảo là do các đối thủ của sàn giao dịch này muốn hạ uy tín của Bostonmex trong mắt các traders. Những tin tức Bostonmex lừa đảo thường xuất hiện trên những kênh không chính thống từ các tài khoản nặc danh. Điều này nhằm tạo ra tâm lý hoang mang cho những traders mới tìm hiểu về Bostonmex.

Ngoài ra, tin tức lừa đảo của sàn Bostonmex cũng xuất hiện do một số traders thất bại trên sàn. Việc tìm hiểu không kỹ thông tin, quyết định mua bán không hợp lý dẫn đến mất tiền trên sàn Bostonmex. Khi mất tiền, nhà đầu tư lại quy chụp cho Bostonmex thành lừa đảo.